University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Slaveya Zhelyazkova, PhD

Chief Assist. Prof. Slaveya Zhelyazkova, PhD

Chief Assist. Prof. Slaveya Zhelyazkova, PhD

432

sjeliazkova@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 432: 17:30-18:30

Online consultations

Friday, Online room link: https://meet.google.com/wqy-znqa-zky, 18:00-19:00

Pending exam dates

29 Mar 2024, Office Н-201: 15:00-

26 Apr 2024, Office Н-201: 15:00-

Principles of Information Systems
Introduction to Statistics
Quantitative Methods
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management Of Organizations Quantitative Methods 5 41 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
Human Resources Management-OSOA Quantitative Methods 5 42 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
Public Management and Administrative Authority Quantitative Methods 5 43 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
International Tourist Business-OSOA Quantitative Methods 5 44 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
International Tourist Business-SPF Quantitative Methods 5 45 Н-202 20.06.2024 11:00 - 13:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
UMTEB - XIII : International Scientific Research Congress, June 29-30, 2023, Paris : The Proceedings Book, Ankara : IKSAD International Publ. House, 2023, 647-658., ISBN(онлайн) 978-625-8254-22-8 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 239., ISBN(печатно) 978-954-21-1146-7 / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организирана от катедра "Статистика и приложна математика" при Икономически университет - Варна, 21 октомври 2022 г, Варна: Наука и икономика, 2022, 123-135., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Студия 2019
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 27, 2019, 4, 381 - 397., ISSN(печатно) 1310–0270, ISSN(онлайн) 1314–85751
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 142 - 153.
Доклад 2017
Статистиката като наука и практика - традиции и съвременни измерения: Научно-практическа конференция, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2017, 354 - 361.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 : Сборник с доклади от VIII междунар. науч. конф., 12 май 2017, Варна: Наука и икономика, 1, 2017, 557-561.
Доклад 2016
2nd International Conference “Innovation Challenges of the Maritime Industry: Maritime Transport, Engineering Technologies, Logistics, Tourism”, Batumi, 2016, 175-185.
Доклад 2015
// Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии : Нац. науч. конф. посветена на междунар. год. на статистиката, 3 окт. 2013. - София : Изд. комплекс - УНСС, 2015, с. 163 - 171.
Overview of all publications