University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Galina Yolova-Paskaleva PhD

Assoc. Prof. Galina Yolova-Paskaleva PhD
Office hours for students

Friday, Office 104 : 13:00-15:00

Pending exam dates

28 Oct 2022, Office тестов център зала 56: 09:00-10:00

18 Nov 2022, Office тестов център зала 56: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Principles of Public Law Year 3, ПА (Full-time)
Labour and Insurance Law Year 3, СО (Full-time)
Labour and Insurance Law Year 3, СФ (Full-time)
Labour and Insurance Law Year 4, СА (Full-time)
Criminal Law and Proceedings Year 3, СА (Full-time)
Specialized Seminar Year 4, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
09:15 11:00 H-208 Lecture Criminal Law and Proceedings 4
11:15 13:00 523 Lecture Labour and Insurance Law 19, 20, 21, 22
15:15 17:00 2-127 Lecture Specialized Seminar 2 4
Tuesday
15:15 18:00 H-207 Lecture Labour and Insurance Law 4
Friday
11:15 13:00 H-207 Lecture Principles of Public Law 3
Type Year Publication
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 72-78. ., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI https://doi.org/10.36997/ESDI2021.72
Статия 2022
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 4, 2022, 1, 120-133.., ISSN(онлайн) 2682-972X / DOI 10.37708/el.swu.v4i1.9
Монография 2022
Варна: „Наука и икономика“, 2022, 256., ISSN(печатно) 978-954-21-1131-3
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Статия 2022
Стратегии на образователната и научната политика, София, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online), 30, 2022, 3, 227 - 243., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2022-3-1-glo / Web of Science / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 6-13., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна: Наука и икономика, 2022, 78-87., ISBN(печатно) ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI https://doi.org/10.36997/PPDD2022.78
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 20-32., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI https://doi.org/10.36997/MDPS2022.2 / Линк
Монография 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ, 2022, pp. 178-196. - (Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series)., ISSN(печатно) 2327-5677, ISSN(онлайн) 2327-5685, ISBN(печатно) 978-179-988-259-6, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch011
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 308., ISBN(печатно) 978-954-21-1095-8 / Линк
Overview of all publications