University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Galina Yolova-Paskaleva PhD

Assoc. Prof. Galina Yolova-Paskaleva PhD
Office hours for students

Thursday, Office 104 линк за връзка по време на консултации - https://meet.google.com/mep-vdkd-rcz: 14:00-16:00

Pending exam dates

24 Mar 2022, Office тестов център: 13:30-14:30

14 Apr 2022, Office зала 55 тестов център: 14:00-15:00

Type Year Publication
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 72-78. ., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI https://doi.org/10.36997/ESDI2021.72
Монография 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ, 2022, pp. 178-196. - (Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series)., ISSN(печатно) 2327-5677, ISSN(онлайн) 2327-5685, ISBN(печатно) 978-179-988-259-6, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch011
Статия 2022
Стратегии на образователната и научната политика, София, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online), 30, 2022, 3, 227 - 243., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2022-3-1-glo / Линк
Статия 2022
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 4, 2022, 1, 120-133.., ISSN(онлайн) 2682-972X / DOI 10.37708/el.swu.v4i1.9
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 6-13., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 64, 2021, 3, 263 - 278., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Статия 2021
Медицинско право и здравеопазване = Medical Law and Healthcare, София : Юрид. д-во по Медиц. право и здравеопазване, 2021, 1, 20-37., ISSN(печатно) 2738-7070, ISSN(онлайн) 2738-7054 / Линк
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 308., ISBN(печатно) 978-954-21-1095-8 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво управление на поземлените ресурси - съвременни практики и решения : Сборник с доклади от Национална кръгла маса организирана от катедра „Аграрна икономика“ при ИУ - Варна, 15 ноември 2019 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 144-152., ISBN(печатно) 978-954-21-1086-6 / DOI https://doi.org/10.36997/SLM2019.144 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 364-375., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI https://doi.org/10.36997/LBCS2021.364 / Линк
Overview of all publications