University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Vanya Pandakova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Pandakova PhD

Chief Assist. Prof. Vanya Pandakova PhD

411 Б

vanya_antonova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 411 Б : 15:00-17:00

Friday, Office 411 Б : 13:00-15:00

Pending exam dates

23 Mar 2022, Office 411 Б / Виртуална стая: 15:30-16:30

20 Apr 2022, Office 411 Б : 15:30-16:30

Type Year Publication
Статия 2016
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна = Izvestia J. of Univ. of Econ. - Varna, 60, 2016, № 4, с. 443 - 458; 423 - 437.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна = Izvestia J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 1, с. 47 - 57 ; 43 - 52.
Статия 2015
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 2015, 1, 47 - 57.
Доклад 2014
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 29-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2014. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014, с. 299 - 307.
Доклад 2014
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 29-та международна научно-практическа конференция - ноември 2014 г., Варна : Наука и икономика, 2014, 299 - 307.
Доклад 2014
// Добри практики за иновативно взаимодействие "университет - бизнес" : Сб. с анализи. - София : Диджитал Маркетинг Груп, 2014, с . 77 - 100.
Доклад 2013
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 530 - 542.
Учебник 2013
Варна : Наука и икономика, 2013, 368.
Студия 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 54 с.
Доклад 2012
// Управление на недвижимата собственост в контекста на икономиката на знанието : Сб. докл. : Междунар. науч. конф., 18 май 2012г. / УНСС. Кат. Икономика на недвижимата собственост ; Ред. кол. Йорданка Йовкова и др. - София : Авангард Прима, 2012, с. 55 - 61.
Overview of all publications