University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Anna Gospodinova PhD

Assoc. Prof. Anna Gospodinova PhD

Assoc. Prof. Anna Gospodinova PhD

315 В

annagospodinova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 315 В: 11:00-13:00

Pending exam dates

09 Mar 2023, Office 315 В: 13:15-15:15

13 Apr 2023, Office 315 В: 13:15-15:15

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Civil Engineering Entrepreneurship and Real Estate - ESM Urban Studies 5 14 2-220 05.05.2023 10:00 - 12:00
Civil Engineering Entrepreneurship and Real Estate - OSOA Urban Studies 6 50 2-220 05.05.2023 10:00 - 12:00
Real Estate and Investments Cadastre and Property Register 3 48 1-222 10.06.2023 10:00 - 12:00
Entrepreneurship and Investment Management Territory Planning 3 8 1-305 14.06.2023 12:00 - 14:00
Real Estate and Investments Cadastre and Property Register 3 7 1-305 15.06.2023 12:00 - 14:00
Type Year Publication
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 3, 79-85., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 38-42., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 240-253. ., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г. [Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 36th Inter. Sci. and Practical Conf., November 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 100-104.
Статия 2021
SHS Web of Conferences : Business аnd Regional Development : Sixth International Scientific Conference : Online, Starozagorski bani, Bulgaria, June 24-25, 2021, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 120, 2021, 01011 1-7.
Статия 2021
Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции : Межвузовский сборник научных трудов : Выпуск 15, Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021, 25-32. - (Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции ; Вып. 15)).
Статия 2021
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 5, 2021, 2, 119-125.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 162 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 69).
Монография 2020
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. экон. унив., 2020, 123.
Доклад 2020
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 11th International Conference on Civil Engineering Design and Construction - DCB'2020, 10 - 12 September 2020, Varna, Bulgaria, Bristol, England : IOP [Institute of Physics] Publ., 951, 2020, 012030-1 - 012030-5. - (IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ; Vol. 951).
Overview of all publications