University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova PhD

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova PhD

Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova PhD

401

0882164533

s_gospodinova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 401 https://meet.google.com/iyf-skxj-eyg?pli=1&authuser=3: 09:15-11:15

Wednesday, Office 401 https://meet.google.com/iyf-skxj-eyg?pli=1&authuser=3: 15:00-17:00

Type Year Publication
Учебно помагало 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 170., ISSN(печатно) 978-954-21-1106-1
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 281., ISSN(печатно) 978-954-21-1105-4
Статия 2021
Икономически и социални алтернативи, София : Изд. комплекс - УНСС, 27, 2021, 1, 32 - 47., ISSN(печатно) 1314-6556, ISSN(онлайн) 2534-8965 / DOI 10.37075/ISA.2021.1.03 / Линк
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 141-146., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management, Свищов : Акад. изд. Ценов , Год. 31, 2021, 2, 81-100 ; 77-94., ISSN(печатно) 0861 6604, ISSN(онлайн) 2534-83961 / Линк
Статия 2021
Социално-икономически анализи, В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 13, 2021, 2, 211-221., ISSN(печатно) 1313-6909, ISSN(онлайн) 2367-9379 / DOI 10.54664/ZOWB3815 / Линк
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес, 2021, 219. - (Монографична библ. Знание и бизнес ; 11)., ISBN(онлайн) 978-619-210-056-8 / Линк
Доклад 2021
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизивикателства : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8 - 9 ноем. 2021: Посветена на 85 г. от създаването на СА Ценов : Т. 2, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2, 2021, 667-674., ISBN(печатно) 978-954-23-2067-8, ISBN(онлайн) 978-954-23-2068-5 / Линк
Студия 2021
Научни трудове. Висше училище по сигурност и икономика, Пловдив : Изд. комплекс ВУСИ, 6, 2021, 298-326. ., ISSN(печатно) 2367-8526 / Линк
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 88 - 96., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Overview of all publications