University of Economics – Varna

Conference 2020

The Anniversary International Science Conference “Economical Science, Education and Real Economy: Development and Interaction in the Digital Age” was held at the University of Economics – Varna on 11-12 May 2020. The Scientific Forum was part of the celebrations dedicated to the 100th anniversary of the establishment of the first Higher School of Economics in Bulgaria.  

348 scientists, lecturers, Phd Students, students, business representatives from the country and abroad took part in the Conference. Papers were presented by participants from 23 Bulgarian and 15 foreign universities.
For the first time in the history of the University the Anniversary International Science Conference was held entirely online in virtual rooms. In the plenary session alone registered more than 200 participants. The sessions in the sections continued in 11 virtual rooms with presentations of results from scientific research. 
 

 

 

 

 

Сontent

PLENARY SESSION 

1.Проф. д-р Евгени Станимиров Икономически университет – Варна 
Quo vadis, образование? 
Prof. Evgeni Stanimirov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Quo vadis, Education?

2. Проф. д-р Даниела Бобева Институт за икономически изследвания – БАН 
Какво губим и какво печелим от приемането на еврото в България: уроците от дългия път на България към еврото
Prof. Daniela Bobeva, PhD Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Costs and Benfits of Euro Adoption in Bulgaria: lessons Learned from the Long Path of Bulgaria to the Euro 

Section ECONOMY AND DIGITAL TRANSFORMATIONS

3. Проф. д. ик. н. Росица Чобанова Институт за икономически изследвания – БАН 
Икономическо развитие и дигитализация: цели и реализация
Prof. D. Sc. Rossitsa Chobanova Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Economic Development and Digitalization: Goals and Implementation

4. Проф. д-р ик. н. Юлия Узунова Икономически университет – Варна
За трансформационно развитие и/или крах на цивилизациите. Архитектура „CiPiSi“
Prof. D. Sc. Julia Uzunova University of Economics – Varna, Bulgaria
About Transformation Development and/or Collapse of the Civillisations. Architecture „CiPiSi“

5. Проф. д-р Фаня Филипова Икономически университет – Варна
Трансформациите в счетоводството и одита
Prof. Fanya Filipova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The Transformations in Accounting and Audit 

6.Доц. д-р Анита Атанасова Икономически университет – Варна 
CBDC – нов етап в дигитализацията на парите
Assoc. Prof. Anita Atanassova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
CBDC – a New Stage in Money Digitalization 

7. Доц. д-р Георги Николов Университет за национално и световно стопанство, София 
Интегрирани действия за дигитализация на регионалната икономика
Assoc. Prof. Georgi Nikolov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Integrated Actions to Digitization of the Regional Economy 

8. Доц. д-р Димитър Рафаилов Икономически университет – Варна
Възможности за дигитализация при оценка на кредитоспособността
Assoc. Prof. Dimitar Rafailov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Opportunities for Digitalization of the Creditworthiness Assessment

9. Доц. д-р Марко Тимчев Университет за национално и световно стопанство, София
Стопански счетоводен анализ на предприятието в условия на конкуренция и дигитална трансформация
Assoc. Prof. Marko Timchev. PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Accounting Business Analysis of the Company in the Conditions of Competition and Digital Transformation 

10. Assoc. Prof. Maya Ivanova, PhD Varna University of Management, Bulgaria
Navigating Through the Ocean of Platform Economy 

11. Доц. д-р Недялко Вълканов Икономически университет – Варна
Симбиозата „Финтех-регтех-суптех“ или визия за високо технологичното финансово регулиране
Assoc. Prof. Nedyalko Valkanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The symbiosis “Fintech-Regtech-Suptech“ or Vision for High-Tech Financial Regulaton

12. Доц. д-р Стоян Киров Икономически университет – Варна
Блокчейн приложения в застрахователната индустрия
Assoc. Prof. Stoyan Kirov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Blockchain Applications in the Insurance Industry 

13. Гл. ас. д-р Деница Загорчева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Симулатори за съставяне на общинския бюджет
Chief Assist. Prof. Denitsa Zagorcheva, PhD „Konstantin Preslavsky“ University of Shumen, Bulgaria
Simulators for Municipal Budgeting

14. Гл. ас. д-р Цветомир Цанов Университет за национално и световно стопанство, София
Предпоставки за дигитална трансформация – оценъчни измерения за България
Chief Assist. Prof. Tzvetomir Tzanov, PhD 10 University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Prerequisites for Digital Transformation in Bulgaria – Evaluation Methodologies and Appropriate Indicators

15. Гл. ас. д-р Марин Гешков Университет за национално и световно стопанство, София
Приложение на дигиталните техниологии в индустриалните и фирмените вериги за създаване на стойност
Assistant professor Marin Geshkov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
APPLICATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN INDUSTRY AND ENTERPRISE VALUE CHAIN

16. Chief Assist. Prof. Petko Angelov, PhD D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria
Silvia Zarkova, PhD Student D. A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov, Bulgaria

Media Digitalization a Factor of the Economic Policy Uncertainty in Greece and Italy

17. Chief Assist. Prof. Radka Nacheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Assoc.Prof. Maxim Bakaev, PhD Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia

Elder Users’ Experience Evaluation of Bulgarian and Russian E-Government Websites 

18. Гл. ас. д-р Светослав Борисов Икономически университет – Варна
Как блокчейн и криптовалутите ремоделират бизнеса
Chief Assistant Professor, PhD Svetoslav Borisov University of Economics – Varna, Bulgaria
How Blockchain and Cryptocurrencies Reconstruct the Business 

19. Ас. д-р Десислава Боцева Университет за национално и световно стопанство, София
Дигитална трансформация на градове и дигитална трансформация на граждани 
Аssist. Prof. Desislava Botseva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Digital Transformation of Cities and Digital Transformation of Citizens 

20. Assitant Prof. Irena Erbakanova Varna University of Management, Bulgaria
To APP or Not to APP: Using Mobile Applications in The Marketing of Small Cities and Remote Tourism Destinations

21. Sofia Almeida, PhD Universidade Europeia – Lisbon, Portugal,
Yvonne Ivanescu, PhD Student, Université Libre, Bruxelles, Belgium,
Ana Cláudia Campos, PhD Universidade Europeia – Lisbon, Portugal

The Content's Magic in a Digital Strategy for the Hotel Sector – Case Study of the Hotel

22. Докторант Айтен Саидова-Георгиева Икономически университет – Варна
Ресторантският бизнес в условията на Lockdown
Ayten Saidova-Georgieva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
The Restaurant Business in the Conditions of Lockdown

23. Докторант Мария Здравкова Янева Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
Приложимост на криптовалутите в световен мащаб
Mariya Zdravkova Yaneva, PhD Student D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Global Applicability of the Cryptocurrencies

24. Докторант Ралица Ниношева Икономически университет – Варна
Възможности, перспективи и предизвикателства пред организациите, прилагащи мултилевъл бизнес модел в дигиталната ера
Ralitsa Ninosheva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Opportunities, Perspectives and Challenges for Organizations Applying Multilevel Business Model in Digital Age

25. Студент Невсе Камбер Арнауд Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград
Икономически и концептуални аспекти на информационната сигурност през XXI век
Nevse Kamber Arnaud, Student South-West University „Neofit Rilski“, Blagoevgrad, Bulgaria
Economic and Conceptual Aspects of Information Security in the XXI Century

Section ECONOMIC GROWTH, INVESTMENT AND INNOVATION

26. Galazova Svetlana Sergeevna Doctor of Economics, Associate Professor North Ossetian State University ''K. L. Khetagurov" Russia, Vladikavkaz, Republic of North Ossetia-Alania,
Egorenko Anna Olegovna PhD, Associate Professor Head of the Department of State and Municipal Management Moscow Regional Socio-Economic Institute, Russia

Мировой кризис 2020 года в контексте теории длинных волн Н. Кондратьева
World Crisis 2020 in the Context of the Long Waves Theory By N. Kondratiev

27. Проф. д-р Милен Балтов Бургаски свободен университет 
Елементи на кръговата икономика в направленията на синия растеж
Prof. Milen Baltov PhD Burgas Free University, Bulgaria
Circular Economy Features to the Blue Growth Domains

28. Проф. д-р Дарина Русчева Институт за икономически изследвания – БАН
доц. д-р Саша Грозданова Институт за икономически изследвания – БАН

Продоволствени ресурси и продоволствено осигуряване: промени и проблеми
Prof. Darina Ruscheva, PhD Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Assoc. Prof. Sasha Grozdanova, PhD Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria

Food Resources and Food Security: Changes and Problems

29. Prof. Nikolay Chepachenko, Doctor of Economic Sciences Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University St. Petersburg, Russian Federation,
Assoc. Prof. Nadezhda Polovnikova, PhD Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University St. Petersburg, Russian Federation,
Assoc. Prof. Svetlana Nikolikhina, PhD Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University St. Petersburg, Russian Federation,
Prof. Marina Yudenko, Doctor of Economic Sciences Saint Petersburg State University of Economics St. Petersburg, Russian Federation

Increasing of the Investment Attractiveness of Real Estate in Russia 

30. Assoc. Prof. Snezhinka Konstantinova, PhD University of Food Technologies – Plovdiv, Bulgaria,
Prof. D. Sc. Asen Konarev Technologies and Innovations Corporation PLC – Plovdiv, Bulgaria

Total Factor Productivity and Intangible Assets of Industrial Companies 

31. Доц. д-р Донка Желязкова Икономически университет – Варна
Споделената мобилност като модерно транспортно решение
Assoc. Prof. Donka Zhelyazkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Shared Mobility as a Modern Transport Solution 

32. Доц. д-р Златина Караджова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
д-р Валентина Маренова, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

Възможности за диверсифицирано предлагане в българския туризъм
Assoc. Prof. Zlatina Karadzhova, PhD, Valentina Marenova,
PhD Prof. D-r. „Assen Zlatarov“ University – Burgas, Bulgaria

Opportunities for Diversified Offering in Bulgarian Tourism

33. Доц. д-р Ивайло Михайлов Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Характеристики и особености на обвързаните с икономическия растеж облигации
Assoc. Prof. Ivaylo Mihaylov, PhD Prof. D-r. „Assen Zlatarov“ University – Burgas, Bulgaria
Characteristics and Features of Economic Growth Related Bonds

34. Assoc. Prof. Jordan Jordanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria Bulgarian
Investment Funds Return Profile – Fund Type, Asset Manager, Fund’s Size and Management Fees

35. Chief Assist. Prof. Elitsa Gramatikova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Innovations in the Global Courier Services Market

36. Гл. ас. д-р Красимира Найденова Икономически университет – Варна
В капана на ниските лихви
Cheif Assist. Prof. Krasimira Naydenova, PhD 15 University of Economics – Varna, Bulgaria
In the Low Interests Trap

37. Гл. ас. д-р Николай Величков Университет за национално и световно стопанство, София
Ивестиционна детерминираност на динамиката на БВП в избрани страни от ЦИЕ
Chief Assist. Prof. Nikolay Velichkov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Investment Factors Determining the GDP Dynamics in Selected CEE Countries

38. Гл. ас. д-р Радка Иванова Икономически университет – Варна
Мястото на отворените иновации в четиристранната спирала на знанието
Chief Assist. Prof. Radka Ivanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The Place of Open Innovation in the Quadruple Helix of Knowledge

39. Д-р Десислава Калчева Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 
Детерминанти и ограниченията върху общинското финансиране на примера на България
Desislava Kalcheva, PhD Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulgaria
Determinants and Limitations on Municipal Financing: Case of Bulgaria

40. Ас. д-р Никола Танаков Университет за национално и световно стопанство, София
Ролята на бизнес инкубаторите в контекста на индустриалната революция 4.0
Assist. Prof. Nikola Tanakov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
The Role of Business Incubators in the Context of the Industrial Revolution 4.0

41. Докторант Георги Христов Софийски университет „Св. Климент Охридски“
„Рискова премия“ или „Премия на настроението“
Georgi Hristov, PhD Student Sofia University „St. Kliment Ohridski“, Bulgaria
„Risk Premium“ or „Sentiment Premium“

42. Desislava Dimitrova, PhD Student „Angel Kanchev“ University of Ruse, Bulgaria
Innovation and Cultural Values – Individualism Vs Collectivism. EU Case Study 

43. Ас. д-р Гергана Димитрова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
докторант Меги Дакова Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
доц. д-р Ангел Димитров Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Технологичен трансфер – предизвикателства и перспективи пред висшите училища
Assist. Prof. Gergana Dimitrova, PhD University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“,
Megi Dakova, PhD Student University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“,
Assoc. Prof. Angel Dimitrov, PhD University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“

Technological Transfer – Challenges and Prospects for Higher Education Institutions

44. Докторант Пресиян Василев Стопанска академия „Д. А. Ценов“, Свищов
Изследване на инвестиционния потенциал на общините от региона на долен Дунав
Presiyan Vasilev, PhD Student D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Research for Investment Potential of Municipalities from the Down Danube Region 

45. Докторант Ралица Янева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Ползи и предизвикателства пред класификацията и категоризацията на показателиte за ефективност на инбаунд маркетингa
Ralitsa Yaneva, PhD Student „Konstantin Preslavsky“ University of Shumen, Bulgaria
Benefits and Challenges of the Classification and Categorization of Inbound Marketing Effectiveness Indicators

46. Докторант Симеон Стоилов Институт за икономически изследвания – БАН Simeon Stoilov
Стратегическото сътрудничество между наука и бизнес при трансфера на иновации и технологии: фактор за устойчивото развитие
PhD Student Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences – Bulgaria
Strategic Colaboration of Academia and Industry in Innovation and Technology Transfer: Essential for Sustainable Growth 

47. Докторант Славена Цонева Икономически университет – Варна
Оценка на вноса на преки чуждестранни инвестиции в България след световната икономическа криза
Slavena Tsoneva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Assesment of Inward Foreign Direct Investment in Bulgaria After the Global Economic Crisis


Section INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE ECONOMY AND SOCIETY

48. Assoc. Prof. Genka Rafailova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria, 
Antonio Hadzhikolev, PhD Student University of Economics – Varna

Bulgaria Key Aspects of Implementing the Smart city Concept in the Tourism Sector

49. Доц. д-р Павел Петров Икономически университет – Варна
Определяне на степента на достигнато ниво на дигитализация
Assoc. Prof. Pavel Petrov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Determination of the Degree of Digitalization Level
 

50. Доц. д-р Снежана Сълова Икономически университет – Варна
Предизвикателства пред управление на данните в условията на дигитална трансформация на бизнеса
Assoc. Prof. Snezhana Sulova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Data Management Challenges in the Context of the Digital Transformation of Business

51. Гл. ас. д-р Десислава Гроздева Икономически университет – Варна
Електронните маркетплейс платформи и прилагането им от предприятията за онлайн продажби
Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Electronic Marketplace Platforms and Their Use by the Companies Selling Online 

52. Гл. ас. д-р Миглена Пенчева Русенски университет „Ангел Кънчев“
Изследване на он-лайн идентичност
Chief Аssist. Рrof. Miglena Pencheva, PhD „Angel Kanchev“ University of Ruse, Bulgaria
Exploring on-Line Identity

53. Assist. Prof. Ina Stanoeva, PhD Varna University of Management, Bulgaria
Electronic Platforms for Education and Assessment in High Schools and Universities – Possibilities and Challenges

54. Х. ас. д-р Лилия Милева Икономически университет – Варна
Процесът на работа с големи данни в условията на дигитализация (произход, особености и възможности)
Liliya Mileva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The Big Data Working Process in Digital Transformation Conditions (Origin, Features and Opportunities) 

55. Д-р Милен Тодоров Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ 
Информационни системи за гражданското корабоплаване в Република България
Milen Todorov PhD, Bulgarian Ports Infrastructure Company
Information Systems for the Merchant Shipping in Republic of Bulgaria

56. Assist. Prof. Cornelia Philipova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Artificial Intelligence and Robotisation – a Change in the Digital era of Social Work Organization 

57. Докторант Андрей Костов Икономически университет – Варна
Приложение на фотограметричната технология за целите на бранд позиционирането
Andrey Kostov, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Use of Photogrammetry in Brand Positioning

58. Докторант Горан Проданов Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Регулация на сингулярността
Goran Prodanov, PhD Student „Konstantin Preslavsky“ University of Shumen, Bulgaria
Regulating the Singularity 

59. Докторант Светослав Иванов Икономически университет – Варна
Информационни системи за стартиращи софтуерни компании
Svetoslav Ivanov, PhD student University of Economics – Varna, Bulgaria
Information Systems for Starting Software Companies
 

60. Докторант Янко Георгиев Икономически университет – Варна
Процеси по имплементиране на ERP Системи
Yanko Georgiev, PhD student University of Economics – Varna, Bulgaria
ERP Implementation Process

Сontent Volume 2 

Section GLOBALIZATION OF THE ECONOMY EUROPEAN INTEGRATION

1. Проф. д-р Ганчо Ганчев Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград
Доц. д-р Владимир Ценков Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград
Докторант Мария Панова Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград

Хипотезата за двойния дефицит – условно проявление или универсална значимост
Prof. Gancho Ganchev, PhD South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgariа
Assoc. Prof. Vladimir Tsenkov, PhD South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgariа
Maria Panova, PhD Student South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgariа

Twin Deficit Hypothesis – Conditional or Universal Significance 

2. Проф. д-р Светла Ракаджийска Икономически университет – Варна
Влияние на евроинтеграцията върху развитието на туризма в България
Prof. Svetla Rakadzhiyska, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
European Integration Influence on Bulgarian Tourism Development

3. Проф. д-р Поля Ангелова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов,
Гл. ас. д-р Тихомир Върбанов Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Оценка на сближаването в контекста на ЕССП чрез клъстерен анализ
Prof. Polya Angelova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Chief Assist.Prof. Tihomir Varbanov, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Convergence Evaluation in the Context of Epsr Through Cluster Analysis

4. Доц. д-р Анелия Радулова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов
Фискалният риск: индикатор за стабилността на финансовата система
Assoc. Prof. Aneliya Radulova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
The Fiscal Risk: an Indicator of the Financial System's Stability

5. Доц. д-р Калоян Колев Икономически университет – Варна
Преструктуриране на глобалните вериги на стойността през второто десетилетие на XXI век: причини и последици
Assoc. Prof. Kaloyan Kolev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Restructuring of Global Value Chains in the Second Decade of the XXI Century: Causes and Consequences

6. Доц. д-р Надя Маринова Нов български университет, София
Глобализацията и международните икономически отношения
Assoc. Prof. Nadia Marinova, PhD New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Globalization and International Economic Relations

7. Доц. д-р Стела Ралева Университет за национално и световно стопанство, София
Структурна конвергенция на икономиките от ЕС: теоретична значимост и измерения
Assoc. Prof. Stela Raleva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Structural Convergence of EU Economies: Theoretical Importance and Dimensions 

8. Доц. д-р Тодор Кобуров Институт за държавата и правото – БАН
Въпроси за европейската интеграция на страните от западните балкани: международноправни проблеми и политически перспективи
Assoc. Prof. Todor Koburov, PhD Institute of State and Law – Bulgarian Academy of Science
Questions on the European Integration of the Western Balkan Countries: International Legal Problems and Political Perspectives

9. Assoc. Prof. Elena Stavrova, PhD South-West University ―Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria,
Assist. Prof. Mariya Paskaleva, PhD South-West University ―Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria,
Chief Assist. Prof. Ani Stoykova, PhD South-West University ―Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria

Empirical Analysis of “Black Swan Effect”: Evidence of China

10. Гл. ас. д-р Александър Тодоров Икономически университет – Варна
Алгоритмите и конкурентният идеал 
Chief Assist. Prof. Aleksandar Todorov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Algorithms and the Competitive Ideal 

11. Гл. ас. д-р Димитър Дамянов Университет за национално и световно стопанство, София
Конвергенция на производствената структура на икономиката на България към еврозоната
Chief Assist. Prof. Dimitar Damyanov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Convergence of the Output Structure of the Bulgarian Economy to the Eurozone

12. Гл. ас. д-р Ирена Николова Нов български университет, София
Обществените глобални рискове и бъдещето на световната икономика в условията на пандемия
Chief Assist. Prof. Irena Nikolova, PhD New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Societal Global Risks and Future Of World Economy in Pandemic 

13. Гл. ас. д-р Танер Исмаилов Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов
Изследовател д-р Александрина Александрова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов

Данъкът върху добавената стойност като инструмент на дискреционната фискална политика на страните-членки на европейския съюз през последното десетилетие
Chief Assist. Prof. Taner Ismailov, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria,
Researcher Alexandrina Alexandrova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Value-Added Tax as an Instrument of the European Union Member-States’ Discretionary Fiscal Policy Over the Last Decade

14. Prof. Sazhida Safina, PhD St-Petersburg State University of Economy – St. Petersburg, Russia,
Student Irina Teterkina St-Petersburg State University of Economy – St. Petersburg, Russia

Analysis of Tourism Competitiveness in the Asean Countries

15. Изследовател д-р Александрина Александрова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов
Рамки за фискално управление на САЩ и ЕС или кога децентрализираната фискална дисциплина работи?
Researcher Aleksandrina Aleksandrova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Fiscal Governance Frameworks of the USA and the EU or When Does Decentralised Fiscal Discipline Work?

16. Докторант Александър Стойчев Икономически университет – Варна
Ремиграционни процеси в България условия на световна пандемия
Aleksandar Stoychev, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Remigration in Bulgaria During Global Pandemic 

17. Докторант Радина Русева Икономически университет – Варна 
Бранд дестинации и градове европейска столица на културата като специфична форма на флуиден бранд
Radina Ruseva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Brand Destinations and European Capital of Culture Cities as a Specific Form of Fluid Brand

18. Докторант Силвия Добрева Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Предпоставки за изпълнение на управлението на проекти в организации
Silviya Dobreva, PhD Student University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia, Bulgaria
Prerequisites for Implementation of Project Management in Organizations


Section STRUCTURAL ADJUSTMENT, SECTORAL AND REGIONAL ECONOMY

19. Prof. Yatchko Ivanov, DSc Member of BAS European University Polytechnical – Pernik, Bulgaria
Bulgarian scientific and technical union of civil engineering Building Industry and Digital Transformation

20. Проф. д-р Росен Николаев Икономически университет – Варна,
Доц. д-р Танка Милкова Икономически университет – Варна

Един модел за оптимално разпределение на човешките ресурси по видове дейности
Prof. Rosen Nikolaev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria,
Assoc. Prof. Tanka Milkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
One Model for Optimal Distribution of Human Resources for Different Activities

21. Проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова Университет за национално и световно стопанство, София,
Проф. д.ик.н. Иван Кънчев Университет за национално и световно стопанство, София

Земеделието в южен централен район – тенденции и траектории на развитие
Prof. Julia Doitchinova D.Sc. University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria,
Prof. Ivan Kanchev, D.Sc. University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria

Agriculture in South Central Region – Trends and Trajectories of Development

22. Доц. д-р Александър Каракачанов УниБИТ
Политически и културни предпоставки на икономическия модел на прехода в България
Assoc. Prof. Alexander Karakachanov, PhD ULSIT
Political and Cultural Prerequisites of the Economic Model of Transition in Bulgaria 

23. Доц. д-р Велина Казанджиева Икономически университет – Варна
Динамично пакетиране в туризма – предизвикателства и възможности
Assoc. Prof. Velina Kazandzhieva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Dynamic Packaging in Tourism – Challenges and Opportunities 

24. Доц. д-р Виолета Блажева Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов
Assoc. Prof. Violeta Blazheva, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Дигитални технологии в аграрния сектор Digital Technologies in Agrarian Sector

25. Доц. д-р Гергана Славова Икономически университет – Варна
Икономически и социални ефекти върху земеделските производители в област Варна на база подпомагане с европейски програми за периода 2014-2020
Assoc. prof. Gergana Slavova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Economic and Social Effects on Manufacturers in Varna Region Based on Supporting European Programs for the Period 2014-2020

26. Доц. д-р Камен Петров Университет за национално и световно стопанство, София
Тенденции в регионалното развитие на северна България
Assoc. Prof. Kamen Petrov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Tendencies in the Regional Development of North Bulgaria 

27. Доц. д-р Симеонка Петрова Стопанска академия „Д. А. Ценов― – Свищов
Аспекти на конгруентност между решенията на ритейлърите за асортиментна вариантност и потребителските възприятия
Assoc. Prof. Simeonka Petrova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Aspects of Congruence Between Retailers’ Decisions for Assortment Variety and Consumer Perceptions

28. Доц. д-р Христина Харизанова-Бартос Университет за национално и световно стопанство, София
Управление на риска в аграрния сектор чрез диверсификация
Assoc. Prof. Hristina Harizanova-Bartos, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Risk Management in the agricultural Sector Through Diversification

29. Гл. ас. д-р Влади Куршумов Икономически университет – Варна
Финансиране на иновационната дейност на стартиращи предприятия по линия на европейските фондове
Chief Assist. Prof. Vladi Kurshumov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Funding the Startups' Innovation Activities by European Funds

30. Д-р Даниела Йорданова Русенски университет „Ангел Кънчев"
Илиян Стоянов

Методика за изследване на потенциала за развитие на културен туризъм в регион
Daniela Yordanova, PhD ―Angel Kanchev― University of Ruse, Bulgaria
Iliyan Stoyanov

Methodology for Evaluation of Regional Potential for Cultural Tourism 

31. Гл. ас. д-р Зоя Иванова Стопанска академия „Д. А. Ценов– Свищов
Рискова диагностика на фирмените контрагенти в търговските предприятия
Chief Assist. Prof. Zoya Ivanova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Risk Diagnostic of Company's Counterparties in Commercial Enterprises

32. Гл. ас. д-р Марияна Павлова - Бънова Стопанска академия „Д. А. Ценов―  Свищов
Състояние на фискалната позиция на общините в България
Chief Assist. Prof. Mariyana Pavlova, PhD ―D.А. Tsenov‖ Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Condition of Bulgarian Municipalities Fiscal Position 

33. Гл. ас. д-р Петя Брънзова Институт за икономически изследвания – БАН
Развитие на регионалната биоикономика в България
Chief Assist. Prof. Petia Branzova, PhD Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria
Development of the Regional Bioeconomy in Bulgaria

34. Гл. ас. д-р Силвия Господинова Икономически университет – Варна
Диспропорции на секторно равнище между производителността на труда и работната заплата в България
Chief Assist. Prof. Silvia Gospodinova University of Economics – Varna, Bulgaria
Sectoral Level Disparities between Labor Productivity and Wages in Bulgaria

35. Prof. Irena Mačerinskienė, PhD Mykolas Romeris University – Vilnius, Lithuania,
Prof. Rima Ţitkienė, PhD Mykolas Romeris University – Vilnius, Lithuania,
Greta Genelienė, PhD student Mykolas Romeris University – Vilnius, Lithuania

Evaluation of Peculiarities of Providing Remote Gambling Services in the Entertainment Sector

36. Д-р Ивайло Иванов Риъл Булленд АД
Трансформация на търговските центрове в град Варна
Ivaylo Ivanov, PhD Real Bulland JSC, Bulgaria
Transformation Of Shopping Centers In Varna

37. Д-р Любомир Кутин Арт Диалог ЕООД
Културата като възможност за интелигентно развитие и икономически растеж (опитът в подготовката на Стратегията за развитие на културата на Община Велико Търново 2020-2030)
Lyubomir Kutin, PhD Art Dialog LTD, Bulgaria
Culture as an Opportunity for Intelligent Development and Economic Growth (the experience in the preparation of the Strategy for the Development of Culture of the Veliko Tarnovo Municipality 2020 – 2030)

38. Д-р Михаела Георгиева Софийски университет „Св. Климент Охридски
Геодемографски проблеми в икономическо развитие на силистренска област
Michaela Georgieva, PhD Sofia University ―St. Kliment Ohridski‖, Bulgaria
Geodemographic Problems in the Economic Development of Silistra Region

39. Д-р Ралица Димитрова Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов―, Варна
Управление на водния сектор в България в условията на климатични промени
Ralitsa Dimitrova, PhD Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov‖, Varna, Bulgaria
Management of the Water Sector in Bulgaria in the Face of Climate Change

40. Assist. Prof. Irina Petkova Varna University of Management, Bulgaria
Industrial Tourism in Bulgaria – Conceptualisation and Future Possibilities

41. Докторант Десислава Симеонова Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий"
Приложение и регионални различия на индекса на човешко развитие в България
Desislava Simeonova, PhD Student ―St Cyril and St. Methodius‖ University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
Application and regional Differences of the Human Development Index in Bulagria 

42. Докторант Таня Рисемова Стопанска академия „Д. А. Ценов― Свищов
Чуждестранни инвестиции в българските области от долен Дунав и възможности за тяхното привличане
Tanya Ivanova Risemova, PhD Student ―D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Foreign Investments in the Bulgarian regions From the lower danube and opportunities For attracting them 

43.Докторант Христина Сантана Икономически университет – Варна
Ситуационен анализ на дейността на туристическите агенции в България
Hristina Santana, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Current Situation Analysis of the Bulgarian Travel Agencies’ Business Activities

44. Магистър Евгения Крижановска Икономически университет – Варна
Съвременни тенденции в развитието на круизната индустрия в черноморския регион
Master Yevheniia Kryzhanovska University of Economics – Varna, Bulgaria
Modern Tendencies in the Development of Cruise Industry in the Black Sea Region

Section SUSTAINABLE DEVELOPMENT

45. Проф. д-р Албена Митева Университет за национално и световно стопанство, София
Зелената икономика в контекста на устойчивото развитие
Prof. Albena Miteva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Green Economy in the Context of Sustainable Development 

46. Prof. Paweł Niedziółka, PhD Warsaw School of Economics
Environmental Bank Scoring (Ebs) As a Method to Quantify the Commercial Bank's Commitment to Environmental and Climate Protection - Example of the Polish Banking Sector 

47. Prof. Stoyan Marinov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria,
Chief Assist. Prof. Krasimira Yancheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria,

Chief Assist. Prof. Todor Dyankov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Attitudes for Certification on the Cultural Route "Along the Silk Road" in Bulgaria 

48. Доц. д-р Валентин Василев Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград,
Гл. ас. д-р Гергана Кресналийска Югозападен университет „Неофит Рилски―, Благоевград

Публични политики и гражданска ангажираност (crowdsourcing) – ново поле за дигитални решения в публичната администрация
Assoc. Prof. Valentin Vasilev, PhD; South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgaria,
Chief Assist. Prof. Gergana Kresnaliyska, PhD South-West University ―Neofit Rilski‖, Blagoevgrad, Bulgaria

Public Policies and Civil Engagement (Crowdsourcing) – a New Field of Digital Decisions in Public Administration 

49. Доц. д-р Ваня Василева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"
Устойчиво развитие на българския туризъм базирано на антропогенните туристически ресурси
Assoc. Prof. Vanya Vasileva PhD ―Konstantin Preslavski‖ University of Shumen, Bulgaria
Sustainable Development of Bulgarian Tourism Based on Anthropogenic Tourism Resources 

50. Доц. д-р Дора Кабакчиева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"
Стопанските туристически ресурси като фактор за устойчиво развитие на дестинацията
Аssoc. Prof. Dоra Kabakchieva, PhD ―Konstantin Preslavski‖ University of Shumen, Bulgaria
Economic Tourist Resources As a Prerequisite for a Sustainable Development of the Destination

51. Доц. д-р Зорница Стоянова Университет за национално и световно стопанство, София
Градското земеделие за постигане на устойчиво развитие в градовете
Assoc. Prof. Zornitsa Stoyanova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Urban Agriculture for Sustainable Development in the Cities

52. Доц. д-р Илияна Анкова Софийски университет „Св. Климент Охридски"
Устойчивото развитие и предизвикателствата пред счетоводството 
Assoc. Prof. Iliyana Ankova, PhD Sofia University "St. Kliment Ohridski‖, Bulgaria
Sustainable Development and Challenges to Accounting

53. Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева Икономически университет – Варна
Гл. ас. д-р Свилен Иванов Икономически университет – Варна

Роля на българските домакинства в потреблението на ресурси – първоначална оценка
Assoc. Prof. Maria Kehayova-Stoycheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Chief. Assist. Prof. Svilen Ivanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

The Role of Bulgarian Householdsin Resource Consumption – Initial Assessment

54. Доц. д-р Надежда Димова Нов български университет, София
Специфика на взаимовръзката между устойчивия маркетинг и потребителското поведение
Assoc. Prof. Nadezhda Dimova, PhD New Bulgarian University - Sofia, Bulgaria
Specificity of the Relationship Between Sustainable Marketing and Consumer Behavior 

55. Доц. д-р Теодорина Турлакова Икономически университет – Варна
Зелените обществени поръчки в България – възможности и предизвикателства
Assoc. Prof. Teodorina Turlakova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Green Public Procurement in Bulgaria – Opportunities and Challenges 

56. Доц. д-р. Христо Мавров Икономически университет – Варна
Неравенство и растеж в най-бързо растящите европейски страни в исторически план
Assoc. Prof. Hristo Mavrov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Inequality and Growth in the Fastest Growing European Countries in Historical Perspective 

57. Chief Assist. Prof. Borislava Stoimenova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Policies and Initiatives for Sustainable Consumption and Production 

58. Гл. ас. д-р Боряна Сербезова Икономически университет – Варна
Х. ас . Йордан Недев Икономически университет – Варна

Насоки за усъвършенстване на нормативната среда на община Варна за постигане на устойчиво потребление
Chief Assist. Prof. Boryana Serbezova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Part-time Assist. Prof. Yordan Nedev University of Economics – Varna, Bulgaria

Guidelines for Improvement of the Regulatory Environment of the Municipality of Varna to Achieve Sustainable Consumption 

59. Ас. д-р Величка Маринова Икономически университет – Варна
Гл. ас. д-р Антоанета Стоянова Икономически университет – Варна
Ас. д-р Радослав Радев Икономически университет – Варна
Гл. ас. д-р Ваня Живкова Икономически университет – Варна

Качеството на стоките и дигиталното потребление – перспективи и недостатъци
Assist. Prof. Velichka Marinova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Chief Assist. Prof. Antoaneta Stoyanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Assist. Prof. Radoslav Radev, PhD University of Economics – Varna, Varna, Bulgaria
Chief Assist. Prof. Vanya Zhivkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Quality of Goods and Digital Consumption – Prospects and Disadvantages 

60. Chief Assist. Prof. Veniamin Todorov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Public Expenditure and Environmental Policy

61. Гл. ас. д-р Георги Димитров Университет за национално и световно стопанство, София
Насоки за развитие на прилежащата пътна инфраструктура към морските и речните пристанища на България
Chief Assist. Prof. Georgi Dimitrov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Guidelines for the Development of the Available Road Infrastructure to the Sea and River Ports of Bulgaria 

62. Гл. ас. д-р Мария Георгиева Икономически университет – Варна
Потребителската „изтънченост“ – проявление на устойчивостта на равнище индивидуално потребителско поведение
Chief Assist. Prof. Mariya Georgieva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Consumer "Sophistication" - a Manifestation of Sustainability at Individual Consumer Behavior Level

63. Chief Assist. Prof. Petar Marinov, PhD Institute of Agricultural Economics – Sofia, Bulgaria
Formation and Implementation of Sustainable Development in Green Infrastructure of Urbanized Urban Spaces 

64. Гл. ас. д-р Свилен Иванов Икономически университет – Варна
Гл. ас. д-р Ваня Кралева Икономически университет – Варна

Потреблението на био и екопродукти – мотиви и влияния на демографските характеристики
Chief Assist. Prof. Svilen Ivanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Chief Assist. Prof. Vanya Kraleva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

The Use of Bio and Eco-products – Motives and the Impact of Demographics
 

65. Aс. д-р Галин Марков Икономически университет – Варна
Класификация на техниките за оценка на риска във вътрешния контрол, като предпоставка за устойчиво развитие
Assist. Prof. Galin Markov, PhD University of Economics –Varna, Bulgaria
The Classification of Risk Assessment Techniques As a Prerequisite for Sustainable Development 

66. Преподавател д-р Севджан Сабриева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"
Устойчиво развитие на туризма в югозападен район за планиране
Lecturer Sevdzhan Sabrieva, Phd ―Konstantin Preslavsky‖ University of Shumen, Bulgaria
Sustainable Tourism Development in South – West Planning Area

67. Докторант Даниела Пенкова Икономически университет – Варна
Противоречия между концепциите за устойчивост и икономически растеж
Daniela Penkova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Conflicts between Concepts of Sustainability and Economic Growth

68. Докторант Камелия Карадочева Нов български университет, София
Еволюция на концепцията за устойчиво развитие в съвременните европейски политики
Kamelia Karadocheva, PhD Student New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Evolution of the Concept of Sustainable Development in Modern European Policies 

69. Katina Popova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Poverty Alleviation Through Sustainable Tourism: Challenges, Opportunities and Good Practices 

70. Докторант Милен Влаев Икономически университет – Варна
Устойчиво развитие на селското стопанство по време на криза и възможностите за финансиране
PhD student Milen Vlaev University of Economics – Varna, Bulgaria
Sustainable Agricultural Development During the Crisis and Financing Opportunities 

71. Х. ас. Селвет Ниязиева Икономически университет – Варна
Устойчиво развитие, щастие и устойчив бизнес - има ли връзка между тях?
Part-time Assist. Prof. Selvet Niyazieva University of Economics – Varna, Bulgaria
Sustainable Development, Happiness and Sustainable Business – Is There a Relationship Between Them?

72. Магистър Адриана Стрекаловска-Гъркова Лесотехнически университет – София
Доц. д-р Станислава Ковачева Лесотехнически университет – София

Някои параметри на системата за обратна логистика в предприятия от горската индустрия
Adriana Strekalovska-Garkova University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Prof Stanislava Kovacheva, PhD University of Forestry, Sofia, Bulgaria
Some Parameters of The Reverse Logistics System in the Forestry Enterprises 

Сontent Volume 3 

Section FIRMS, MARKETS, COMPETITION

1. Проф. д-р Диана Антонова Русенски университет „Ангел Кънчев"
Гл. ас. д-р Ирина Костадинова Русенски университет „Ангел Кънчев"
Гл. ас. д-р Милена Тодорова Русенски университет „Ангел Кънчев"

Инструменти за регулиране на корпоративната социална отговорност
Prof. Diana Antonova, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria
Chief Assist. Prof. Irina Kostadinova, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria
Chief Assist. Prof. Milena Todorova, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Tools for Regulation of Corporate Social Responsibility

2. Доц. д-р Валентина Станева Висше транспортно училище „Тодор Каблешков", София
Критерии и подходи за диференциране на счетоводните приблизителни оценки от актюерските оценки
Assoc. Prof. Valentina Staneva, PhD "Todor Kableshkov" University of Transport, Sofia, Bulgaria
Criteria and Approaches for Differentiation in Accounting Estimates from the Actuarial Valuations 

3. Доц. д-р Георги Кондев Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Влияние на организационното съвършенство върху фирмената конкурентоспособност в дигиталната епоха
Assoc. Prof. Georgi Kondev, PhD University of Chemical Technology and Metallurgy – Sofia, Bulgaria
The Impact of Business Excellence on Company Competitiveness in the Digital Age 

4. Доц. д-р Евгения Тонкова Икономически университет – Варна
Модели на ценова автоматизация на B2C пазари
Assoc. Prof. Evgeniya Tonkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Price Automation Models in B2C Markets 

5. Доц. д-р Михал Стоянов Икономически университет – Варна
Ежедневие в интернет
Assoc. Prof. Michal Stojanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Everyday Life in the Internet 

6. Доц. д-р Росица Иванова Университет за национално и световно стопанство, София
Един модел за анализ на рентабилността на база разходи за жив труд на промишленото предприятие
Assoc. Prof. Rositsa Ivanova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
A Common Model for Analysis of Labor Cost-Based Rate of Return of the Industrial Enterprise

7. Assoc. Prof. Silvena Dencheva Yordanova, PhD Varna University of Management, Bulgaria
Is Your Hospitality Organization Ready for the GDPR?

8. Доц. д-р Тодор Кръстевич Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов
Модел за оптимално ценообразуване в B2B контекст
Assoc. Prof. Todor Krastevich, PhD D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
A B2B Price Optimization Model 

9. Prof. Dr. rer. pol. Dr. h.c. mult. H.-Christian Brauweiler WHZ Westsдchsische Hochschule Zwickau (Univ. of Applied Sciences)
Nurbek Madmarov, PhD Student WHZ Westsдchsische Hochschule Zwickau (Univ. of Applied Sciences)

Risk Management Attitude of Banks: Comparative Analyses of National and Foreign Banks In Germany and Kyrgyzstan

10. Ec. Zsolt Hajdu, PhD Student Transilvania University of Brasov, Brasov, Romania
Potato Marketing Channels in Romania 

11. Гл. ас. д-р Александрина Панчева Икономически университет – Варна
Хвърлената ръкавица към бордовете на банките – трансформация след световната финансова и икономическа криза
Chief Assist. Prof. Aleksandrina Pancheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The Gauntlet Thrown to the Banks’Boards – Transformation After the World Financial and Economic Crisis 

12. Гл. aс. д-р Боян Иванчев Университет за национално и световно стопанство, София
Валутна търговия: влияние на невроикономически причини и психологически склонности
Chief Assist. Prof. Boyan Ivantchev, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Forex Trading: Neuroeconomic Insights and Psychological Biases

13. Гл. ас. д-р Велина Йорданова Икономически университет – Варна
Корпоративното управление като фактор в конкуренцията на строителното предприятие
Chief Assist. Prof. Velina Yordanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Corporate Gоvernance as a Factor in the Competition of the Construction Company

14. Гл. ас. д-р Виктория Станчева Икономически университет – Варна
Анализ на конкурентната структура на авиационната индустрия в България
Chief Assist. Prof. Viktoriya Stancheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Competitive Structure Analysis of Bulgarian Aviation Industry 

15. Гл. ас. д-р Виолета Петева Икономически университет – Варна
Потребителското поведение в непредвидимото бъдеще – диалектика и предизвикателства
Chief Assist. Prof. Violeta Peteva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Consumer Behaviour in the Unforeseeable Future – Dialectics and Challenges 

16. Гл. ас. д-р Дарина Павлова Икономически университет – Варна
Добри практики за задържане на клиенти в условия на криза
Chief Assist. Prof. Darina Pavlova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Good Practices for Customer Retention in Terms of Crisis 

17. Гл. ас. д-р Миглена Душкова Икономически университет – Варна
Взаимодействия между потребителите в платформите за споделена икономика Interactions
Chief Assist. Prof. Miglena Dushkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Between Consumers in the Sharing Economy Platforms

18. Гл. ас. д-р Пламена Милушева Икономически университет – Варна
Предизвикателства пред снабдяването на строителните фирми в условията на пандемия
Chief Assist. Prof. Plamena Milusheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Challenges to Supply Construction Companies in Conditions of Pandemic 

19. Chief Assist. Prof. Svilen Kunev, PhD ―Angel Kanchev― University of Ruse, Bulgaria
Prof. Diana Antonova, PhD ―Angel Kanchev― University of Ruse, Bulgaria

Study of Factors for Improving the Labour Productivity of Operational Employees in Industrial Enterprises 

20. Ас. д-р Галина Събчева Икономически университет – Варна,
Гл. ас. д-р Цветомир Манолов Икономически университет – Варна

Сравнителен анализ на ефективността на българските пристанищни оператори
Assist. Prof. Galina Sabcheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Chief Assist. Prof. Tsvetomir Manolov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Relative Efficiency Analysis of Bulgarian Port Operators

21. Aс. д-р Бойчо Бойчев Варненският свободен университет „Черноризец Храбър"
Инфлуенсър маркетингови платформи и основни показатели
Assist. Prof. Boycho Boychev, PhD Varna Free University ―Chernorizets Hrabar, Bulgaria
Influencer Marketing Platforms and key Metrics 

22. Ас. д-р инж. Марияна Вергиева Колеж по туризъм, Благоевград
Организация на газовите пазари
Assist. Prof. eng. Mariyаna Vergieva, PhD College of Tourism, Blagoevgrad, Bulgaria
Gas Market Organization 

23. Nina Zlateva, PhD Varna University of Management, Bulgaria
Lambrin Kiriakov, MBA Programme Graduate, Varna University of Management, Bulgaria

Preferred Information Sources When Choosing a Mobile Operator 

24. Докторант Стефка Христова Икономически университет – Варна
Доц. д-р Милена Стоянова Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

Туристическата конкурентоспособност на България и отражението  на MICE туризма в североизточния регион
Stefka Hristova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Assoc. Prof. Milena Stoyanova, PhD "Konstantin Preslavsky" University of Shumen, Bulgaria

Bulgaria’s Tourist Competitiveness and its Effect of Mice Tourism in the North-East Region 

25. Докторант Кристиян Иванов Висше училище по застраховане и финанси,–София
Монополна или конкурентна „Лотария“
Kristiyan Ivanov, PhD Student Higher School of Insurance and Finance, Sofia, Bulgaria
Monopolistic vs. Competitive “lottery”

26. Докторант Стефан Куцаров Икономически университет – Варна
Ефективност от сливанията и придобиванията в банковия сектор
Stefan Kutsarov, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Efficiency from Mergers and Acquisitions in the Banking Sector

27. Докторант Христина Василева Икономически университет – Варна
Приложение на логистичната регресия при оценка на кредитния риск на МСП
Hristina Vasileva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Application of Logistic Regression in Assessing the Credit Risk of SMEs 

28. Докторант Цветелина Димитрова Икономически университет – Варна
Репозициониране на корпоративен бранд в банковия сектор
Tsvetelina Dimitrova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Repositioning in the Corporate Brand Image in the Banking Area 

29. Адвокат Надежда Панова
Електронна търговия и международно данъчно облагане
Nadezhda Panova, Attorney-at-law
E-Commerce and International Taxation 

30. Mohammad M. Hazimeh, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Important Aspects of Location in Marketing

Section MANAGEMENT, STRATEGIES, POLICIES, ACCOUNTING

31. Проф. д-р Константин Калинков Икономически университет – Варна
Проф.д-р на архитектурните науки арх. Атанас Ковачев Член- кореспондент на БАН, Лесотехнически университет – София

Необходимост от разработване на урбанистична стратегия за развитие на територията на Р. България – инвестиционна привлекателност
Prof. Konstantin Kalinkov, Doctor in Economics University of Economics – Varna, Bulgaria
Prof. Dr. of Architectural Sciences Arch. Atanas Kovachev Correspondent-Member of Bulgarian Academy of Sciences, Sofia University of Forestry, Sofia, Bulgaria

Necessity for Issuing an Urban Strategy for the Development of the Terrirtory of the Republic of Bulgaria – Investment Attractiveness 

32. Проф. д-р Николай Щерев Университет за национално и световно стопанство, София
Социален маркетинг или маркетинг на социалните мрежи
Prof. Nikolay Shterev, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Social Marketing vs Marketing on Social Media 

33. Доц. д-р Даниела Георгиева Икономически университет – Варна
Актуални въпроси, свързани с отчитането на културно-историческо наследство в организациите от публичния сектор
Assoc. Prof. Daniela Georgieva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Current Issues Related with Cultural-Historical Heritage Reporting in Public Sector Organizations

34. Доц. д-р Елка Василева Университет за национално и световно стопанство, София
Реформирането на процеса на стратегическо регионално планиране – нормативни и методологически аспекти
Assoc. Prof. Elka Vasileva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Reforming the Process of Strategic Regional Planning – Regulatory and Methodological Aspects

35. Доц. д-р Иван Желев Икономически университет – Варна
Критични фактори за успех при фасилити мениджмънта
Assoc. Prof. Ivan Zhelev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Critical Success Factors for Facilities Management 

36. Доц. д-р Иван Йовчев Икономически университет – Варна, България
Нови аспекти при корпоративното управление на публичните предприятия в България
Assoc. Prof. Ivan Yovchev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
New Aspects in Corporate Governance of the Public Enterprises in Bulgaria

37. Доц. д-р инж. Кирил Генадиев Радев Нов български университет, София
Интегриран управленски подход за реализиране целите на неутралната икономика – модели и управленски инструментариум
Assoc. Prof. Kiril Genadiev Radev, Dipl.MEng., PhD New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Integrated Management Approach to Realization the Goals of Neutral Economy – Models for Transformation and Management Tools

38. Доц. д-р Людмил Найденов Икономически университет – Варна
Политиката на данъчна автономност – инструмент за повишаване ефективността и качеството на предлаганите публични блага
Assoc. Prof. Lyudmil Naydenov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The Policy of Tax Autonomy – a Tool for Improving the Efficiency and Quality of the Public Goods 

39. Доц. д-р Людмила Михайлова Русенски университет „Ангел Кънчев"
Доц. д-р Емил Папазов Русенски университет „Ангел Кънчев"

Себестойността в стратегически контекст
Assoc. Prof. Dr. Lyudmila Mihaylova "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria
Assoc. Prof. Dr. Emil Papazov "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Prime Cost in Strategic Context
 

40. Ing. Marek Minarik, PhD University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovakia
RNDr. Janka Pasztorova, PhD University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovakia

Role of the Logistics in Determining the Size and the Structure of the Transaction Costs in Export Price

41. Assoc. Prof. Marija Dragicevic Curkovic, PhD University of Dubrovnik, Dubrovnik, Croatia
Marija Vezilic, M. A. Zavod za javno zdravstvo Dubrovnik, Croatia

Food and Non Food Autochthonous Products

42. Доц. д-р Мария Воденичарова Университет за национално и световно стопанство, София
Логистиката при планиране на специални събития
Assoc. Prof. Maria Vodenicharova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Logistics in the Planning of Special Events

43. Доц. д-р Мая Начкова д.е.с., регистриран одитор Университет за национално и световно стопанство, София
Предизвикателства при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на застрахователите
Assoc. Prof. Maia Natchkova, PhD Certified Public Accountant, Registered Auditor University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Challenges Faced During the Independent Financial Audit of Financial Statements of Insurers

44. Доц. д-р Надежда Попова-Йосифова Икономически университет – Варна
Възможности за усъвършенстване на системата за финансово управление и контрол в бюджетните организации
Assoc. Prof. Nadezhda Popova-Yosifova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Opportunities for Improvement of the Financial Management and Control System in the Budgetary Organizations

45. Доц. д-р Пенка Горанова Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов
Стратегически действия при провеждане на рекламна политика
Assoc. Prof. Penka Goranova, PhD D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Strategic Actions in Advertising Policy
 

46. Гл. ас. д-р Албена Янакиева Университет „Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас
Процесът на непрекъснати промени в самообучаващите се организации – предпоставки, принципи, ключови фактори
Chief Assist. Prof. Albena Yanakieva, PhD University ―Prof. D-r Asen Zlatarov – Burgas, Bulgaria
The Process of Continuous Changes in Self-Learning Organizations – Prerequisites, Principles, key Factors

47. Гл. ас. д-р Атанас Атанасов Икономически университет – Варна
Ползите от задължително нефинансово отчитане без единна рамка за оповестяване
Chief Assist. Prof. Atanas Atanasov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The Benefits of Mandatory Non-Financial Reporting Without a Single Disclosure Framework 

48. Гл. ас. д-р Божана Стойчева Русенски университет „Ангел Кънчев"
Доц. д-р Свилена Рускова Русенски университет „Ангел Кънчев"

Управленски решения в условията на извънредно положение
Chief Assist. Prof. Bozhana Stoycheva, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria
Assoс. Prof. Svilena Ruskova, PhD "Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Management Solutions in an Emergency Situation

49. Гл. ас. д-р Бончо Митев Икономически университет – Варна
Мотиви за сътрудничество в болничния сектор в България
Chief Assist. Boncho Mitev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Motives for Cooperation in the Bulgarian Hospital Sector

50. Гл. ас. д-р Йордан Петков Икономически университет – Варна
Един подход за определяне на оптимален многоактивен портфейл от рискови активи
Chief Assist. Prof. Yordan Petkov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
One Approach for Finding an Optimal Portfolio of Multiple Risky Assets

51. Гл. ас. д-р Пламен Илиев Нов български университет, София
Контролингът и новата световна криза
Chief Assist. Prof. Plamen Iliev, PhD New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Controlling and the New World Crisis 

52. Гл. ас. д-р Пламена Недялкова Икономически университет – Варна
Влияние и въздействие на системата за вътрешен контрол върху интегрираната отчетност
Chief Assist. Prof. Plamena Nedyalkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Impact and Influence of the Internal Control System on Integrated Reporting 

53. Гл. ас. д-р Силвия Христова Химикотехнологичен и металургичен университет, София
Усъвършенстване на комуникационните умения, като начин за намаляване на конфликтите в организацията
Chief Assist. Prof. Silviya Hristova, PhD University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Improvement of Communication Skills as a way to Reduce Conflicts in the Organization
 

54. Ас. д-р Стефка Масалджийска Университет за национално и световно стопанство, София
Предизвикателствата при управлението на виртуалните екипи
Assist. Prof. Stefka Masaldzhiyska, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Challenges in Managing Virtual Teams 

55. Assist. Prof. Teodora Obretenova, PhD University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Implementation of the Digital Marketing in the Service Sector 

56. Miloš Grujić, PhD The Management Company of the Pension Reserve Fund of Republic of Srpska ad Banja Luka
Perica Rajčević, PhD Vodovod a.d. Banja Luka

Analyzing of Stock Exchange Index Movements in a Region with the Objective of Extracts Over-Average Yield 

57. Д-р Красимира Господинова Икономически университет – Варна
Счетоводството на прага на четвъртата индустриална революция
Krasimira Gospodinova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Accounting at the Doorstep of the Fourth Industrial Revolution

58. Докторант Борислава Черкезова Икономически университет – Варна
Вътрешен маркетинг – възможности за лидери в условия на пандемия covid 19
Borislava Cherlkezova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Internal Marketing – Leadership Opportunities in the Covid 19 Pandemia 

59. Докторант Велизар Йорданов Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов
Възможности за проектиране на дистрибуционен канал за нови стоки на пазара
Velizar Yordanov, PhD Student D. A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Opportunities for Designing a Distribution Channel for New Goods on the Market

60. Докторант Димитър Колев Икономически университет – Варна
Докторант Надежда Костадинова Икономически университет – Варна

Дигиталният маркетинг – стратегия за позициониране на хотели със специфични целеви пазари
Dimitar Kolev, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Nadezhda Kostadinova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria

Digital Marketing – a Strategy for Positioning Hotels with Specific Target Markets

61. Докторант Имрен Гендж-Салатова Икономически университет – Варна
Практики при оповестяване на нефинансова информация в предприятията от добивната промишленост
Imren Gendzh-Salatova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Non-Financial Information Disclosure Practices in the Mining Enterprises 

62. Докторант Мариета Христова Икономически университет – Варна
Модели и методи за анализ и оценка на риска в контекста на неговото дигитално управление
Marieta Hristova, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Models and Methods for Analysis and Risk Assessment in the Context of its Digital Management

63. Д-р Светла Атанасова
Предимства на методите за повишаване на продажбите на предприятията
Svetla Atanasova, PhD
Advantages of Increase Methods Company Sales

64. Маг. инж. Яна Игнатова-Пачева Химикотехнологичен и металургичен университет, София
Кризисен мениджмънт в условията на масова психоза
Master engineer Yana Ignatova-Pacheva, University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria
Crisis Management in Condition of Social Psyhosis 

Сontent Volume 4

Section SOCIAL, INSTITUTIONAL AND LEGAL ISSUES

1. Проф. д. ик. н. Васил Тодоров Институт за икономически изследвания – БAН
Социалната проблематика в общата икономическа теория
Prof. Dr Sc Vassil Todorov Economic Research Institute at the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Social Issues in General Economic Theory 

2. Доц. д-р Калин Господинов Икономически университет – Варна
Институционални основи на доходното неравенство
Assoc. Prof. Kalin Gospodinov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Institutional Framework of Income Inequality

3. Доц. д-р Мария Петрова Варненският свободен университет „Черноризец Храбър"
Икономическата идентичност – феномен със самостоятелно битие в социалната реалност
Assoc. Prof. Maria Petrova Varna Free University ―Chernorizets Hrabar", Bulgaria
Economic Identity – a Phenomenon with Independent Being in Social Reality 

4. Доц. д-р Светлана Герчева Икономически университет – Варна
Противоречивата здравна реформа в България: финансовата устойчивост на здравното осигуряване двадесет години след началото
Assoc. Prof. Svetlana Gercheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The Controversial Health Care Reform in Bulgaria: Financial Sustainability of Health Insurance Twenty Years on

5. Доц. д-р Христина Благойчева Икономически университет – Варна
Предизвикателствата пред социалната защита на лицата с нестандартна заетост
Assoc. Prof. Hristina Blagoycheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Challenges to the Social Protection of the Persons with Non-standard Employment

6. Гл. ас. д-р Силвия Димитрова Икономически университет – Варна
Концепцията „Културна интелигентност“
Chief Assist. Prof. Silviya Dimitrova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The Construct of Cultural Intelligence

7. Ас. д-р Невена Добрева Висше училище по мениджмънт, Варна
Стратегическо планиране в културата: нагласи за културна стратегия на град Варна
Assist. Prof. Nevena Dobreva, PhD Varna University of Management, Bulgaria
Strategic Planning in Culture: Attitudes Towards a Cultural Strategy of the City of Varna 

8. Д-р Кристиян Вълчев Интер Тера ООД
Състояние на човешкия капитал в училищното образование в България
Kristiyan Valchev, PhD Inter Terra Ltd
The State of Human Capital in School Education in Bulgaria

9. Докторант Десислава Рачева Икономически университет – Варна
Изследване на договорната сила на застрахователните брокери действащи на общозастрахователния пазар в България
Desislava Racheva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Research of the Contracting Strength of Insurance Brokers Operating on the Non-insurance Market in Bulgaria

10. Iglika Slavcheva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
Working or Workless Poor: the Effect of Pandemics

11. Assist. Prof. Nataliia Silicheva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Assoc. Prof. Kichuk Nadia, PhD Odessa National Economic University, Ukraine

Organization of Social Business in Ukraine

12. Проф. д-р Маргарита Бъчварова Икономически университет – Варна
Приложимост на общите правила в договорното право при сключване на договорите по електронен път
Prof. Margarita Bachvarova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
The Applicability of the General Rules in Contract Law for the Conclusion of Electronic Contracts

13. Доц. д-р Андрей Александров Институт за държавата и правото – БАН
Десет години след реформата в правния режим на ползването на платения годишен отпуск: оправдаха ли се „социалните“ мотиви на измененията?
Assoc. Prof. Andrey Aleksandrov, PhD Institute of State and Law, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria
Ten Years After the Reform of the Legal Regime of the Annual Paid Leave: Were the “Social” Motives for the Changes Justified?

14. Доц. д-р Андрияна Андреева, Икономически университет – Варна
Отражение на дигитализацията върху трудовия процес – рискове и перспективи
Assoc. Prof. Andriyana Andreeva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Reflection of the Digitalization on the Employment Process – Risks and Perspectives

15. Доц. д-р Галина Ковачева Варненският свободен университет „Черноризец Храбър"
Нови подходи за противодействие на престъпността в дигиталната ера
Assoc. Prof. Galina Kovacheva, PhD Varna Free University ―Chernorizets Hrabar", Bulgaria
New Approaches to Counteracting Crime in the Digital Era 

16. Доц. д-р Галина Йолова Икономически университет – Варна
Принципи на електронното здравеопазване – правни рамки и етични аспекти
Assoc. Prof. Galina Yolova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Principles of the Electronic Healthcare – Legal Frame and Ethical Aspects

17. Доц. д-р Маргарита Шопова Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов
Ас. д-р Евгени Овчинников Стопанска академия „Д. А. Ценов" – Свищов

Динамика на индикаторите за оценка на напредъка на българия в контекста на европейския стълб на социалните права
Assoc. Prof. Margarita Shopova, PhD ― D. A.Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria
Assist. Prof. Evgeni Ovchinnikov, PhD ― D. A.Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria

Dynamics of the Indicators for Assessing the Progress of Bulgaria in the Context of the European Pillar of Social Rights

18. Гл. ас. д-р Дарина Димитрова Икономически университет – Варна
Интердисциплинарните научни изследвания и публикации в контекста на академичното развитие
Chief Assist. Prof. Darina Dimitrova, PhD University of Economics – Varna
Interdisciplinary Scientific Researches and Publications in the Context of the Academic Development

19. Гл. ас. д-р Диана Димитрова Икономически университет – Варна
Безопасните и здравословни условия на труд – ангажимент на работодателя и контрол за спазване
Chief Assist. Prof. Diana Dimtrova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Healthy and Safe Working Conditions – Engagement of the Employer and Control for Observance

20. Гл. ас. д-р Живка Матеева Икономически университет – Варна
Обжалване действията на администратор или обработващ лични данни по съдебен ред
Chief Assist. Prof. Zhivka Mateeva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Appeal of the Administrator's Action or Processing Personal Data

21. Гл. ас. д-р Ивелина Петкова Университет за национално световно стопанство, София
Нормативно регламентирани действия и контролни процедури за превенция на корупцията
Chief Assist. Dr Ivelina Petkova University of National and World Economy, Sofia
Regulatory Actions and Control Procedures for the Prevention of Corruption

22. Гл. ас. д-р Милена Иванова Икономически университет – Варна
Актуални проблеми пред опазването на недвижимото културно наследство в България
Chief Assist. Milena Ivanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Actual Problems of the Protection of Immovable Cultural Heritage in Bulgaria

23. Ас. Валерия Николова Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов"
Непрекъснатост при предоставянето на здравни услуги – един от елементите за измерване на качеството на медицинската помощ при оценка на функционирането на здравната система
Assist. Prof. Valeriya Nikolova Medical University „Prof. Dr. Paraskev Stoyanov", Varna, Bulgaria
Continuity of Care – One of the Dimensions for Measuring Quality of Care Toward Health System Performance Assessment

24. Ас. Мария П. Петрова Варненският свободен университет „Черноризец Храбър"
Отношения между родители и деца в условията на извънредно положение
Assist. Prof. Mariya P. Petrova Varna Free University ―Chernorizets Hrabar, Bulgaria
The Relations Between Parents and Children Under the Conditions of a State of Emergency

25. Адвокат Гергана Костова Върбанова Варненският свободен университет „Черноризец Храбър"
Дигитални активи и дигитално наследство
Gergana Kostova Varbanova, PhD student Varna Free University ―Chernorizets Hrabar", Bulgaria lawyer at the Varna Bar Association
Digital assets and digital heritage 

26. Пламен Калев Адвокат, Адвокатска колегия – Бургас
Договорът за антихреза в светлината на подхода на икономически анализ на правото
Plamen Kalev Lawyer, registered with the Bar Association – Burgas
The Antichresis Contract in the Light of the Approach to the Economic Analysis of Law 

27. Докторант Ивайло Икономов Икономически университет – Варна
Действие на стопанската непоносимост в немската правна система
Ivaylo Ikonomov, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
The Effect of Hardship in the German Legal System

28. Докторант Кремена Илиева Икономически университет – Варна
Мсфо 16 – лизинг – през призмата на лизингодателя
Kremena Ilieva, PhD Student University of Economics – Varna, Bulgaria
IFRS 16 – Leasing – from the Perspective of the Lessor 

29. Петя Стоянова, задочен докторант Институт за държавата и правото – БАН
Правно значение на методиката за определяне на лихвения процент при потребителските кредити
Petya Stoyanova Extramural PhD student Institute of State and Law, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria
Legal Meaning of the Methods for Defining the Interest Rate in Consumer Credits

Section EDUCATION AND SCIENCE IN THE DIGITAL AGE

30. Доц. д-р Виолета Димитрова Икономически университет – Варна
Комерсиализация на академичния научен продукт в България
Assoc. Prof. Violeta Dimitrova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Commercialization of the Academic Scientific Product in Bulgaria

31. Доц. д-р Добрин Добрев Икономически университет – Варна
Обучение по време на криза
Assoc. Prof. Dobrin Dobrev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Education During a Crisis

32. Доц. д-р Елица Куманова Русенски университет „Ангел Кънчев"
Доц. д-р Николина Ангелова Русенски университет „Ангел Кънчев"

Образование чрез дигитална комуникация
Assoc. Prof. Elitsa Kumanova. PhD „Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria
Assoc. Prof. Nikolina Angelova, PhD „Angel Kanchev" University of Ruse, Bulgaria

Education Through Digital Communication

33. Доц. д-р Маргарита Ламбова Икономически университет – Варна
Дигитализацията – благодат или проклятие за статистическото образование
Assoc. Prof. Margarita Lambova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Digitization - Blessing or Curse for the Statistical Education

34. Assoc. Prof. Marija Dragicevic Curkovic, PhD University of Dubrovnik Economics – Dubrovnik, Croatia
Virtual Technology Based Learning

35. Assoc. Prof. Nadya Velinova-Sokolova, PhD Sofia University St. Kliment Ohridski, Bulgaria
Challenges Regarding in Teaching International Financial Reporting Standards

36. Доц. д-р Светлозар Стефанов Икономически университет – Варна
Някои различия между образованието и обучението по счетоводство
Assoc. Prof. Svetlozar Stefanov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Some Differences between Education and Training in Accountancy 

37. Доц. д-р Снежанка Георгиева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"
Гл. ас. д-р Наташа Колева Шуменски университет „Епископ Константин Преславски"

Текстоцентричността като проблем на компетентностното университетско образование на педагози в дигиталната епоха
Assoc. Prof. Snezhanka Georgieva, PhD „Konstantin Preslavski" University of Shumen, Bulgaria
Assist. Prof. Natasha Koleva, PhD „Konstantin Preslavski" University of Shumen, Bulgaria

Textocentricity as a Problem of Competent University Education of Teachers in the Digital Age

38. Доц. д-р Теменуга Стойкова Икономически университет – Варна
Доц. д-р Денка Златева Икономически университет – Варна
Доц. д-р Събка Пашова Икономически университет – Варна

Стоковедната наука в съвременните пазарни условия
Assoc. Prof. Temenuga Stoykova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Assoc. Prof. Denka Zlateva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Assoc. Prof. Sabka Pashova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

Commodity Science in Modern Market Conditions

39. Гл.ас. д-р Валерия Динева Университет за национално и световно стопанство, София
Онлайн обучението по вътрешен контрол и вътрешен одит - сбъдната реалност
Chief Assist. Prof. Valeria Dineva, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Internal Control and Internal Audit Online Training – a Real Reality

40. Гл. ас. д-р Ваня Стоянова Икономически университет – Варна
Неприсъствено електронно базирано обучение – възможности и проблеми
Ch. Assist. Prof. Vanya Stoyanova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Distance E-based Learning – Opportunities and Problems 

41. Гл. ас. д-р Виолета Петева Икономически университет – Варна
Гл. ас. д-р Миглена Душкова Икономически университет - Варна

Дигитализацията и предизвикателствата пред обучението по икономика и търговия
Chief Assist. Prof. Violeta Peteva, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Chief Assist. Prof. Miglena Dushkova, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria

The Digitalization and the Challenges to Education of Economics and Commerce 

42. Candidate of Economic Sciences Evgenia Yazovskikh,Ural federal University Named after the First President of Russia B.N.Yeltsin
Candidate of Pedagogical sciences, Oksana Yatsenko, Ural federal University Named after the First President of Russia B.N.Yeltsin

Formation of a Fitness Club Customer Loyalty Programme 

43. Гл. ас. д-р Маргарита Калейнска Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Д-р Делян Пенчев Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Интерактивността в музейната педагогика
Chief Assist. Prof. Margarita Kaleynska, PhD „St Cyril and St Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
Delyan Penchev, PhD „St Cyril and St Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Interactivity in Museum Pedagogy 

44. Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов Университет за национално и световно стопанство, София
Показатели за оценка на резултатите от взаимодействието „Университет – Бизнес“ в обучението по логистика и управление на веригата на доставките
Chief Assist. Prof. Miroslav Stefanov, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Indicators for Evaluating the Results of University-Business Interaction in Logistics and Supply Chain Management Education

45. Chief Asst. Prof. Petar Petrov, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Senior Lecturer Diana Miteva University of Economics – Varna, Bulgaria
Senior Lecturer Kristana Ivanova University of Economics – Varna, Bulgaria

Achieving Prominence in The Digital Age

46. Chief Assist. Prof. Silviya Topleva, PhD University of Food Technologies – Plovdiv
The Value Added and the Transformations оf Economic Science in the Digital Age 

47. Гл. ас. д-р Стиляна Микова Университет за национално и световно стопанство, София
Форми на взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите в областта на логистиката и управлението на веригата на доставките
Chief Assist. Prof. Stilyana Mikova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Forms of Interaction between Higher Education Institutions and Business Organisations in the Field of Logistics and Supply Chain Management 

48. Ас. д-р Лиляна Михова Университет за национално и световно стопанство, София
Ключови фактори за взаимодействие между висшите учебни институции и бизнес организациите
Assist. Prof. Lilyana Mihova, PhD University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Key Factors for Collaboration between Higher Education Institutions and Business Organizations

49. Докторант Петя Петрова Икономически университет – Варна
Предизвикателства при прилагане на персонализирани модели в обучението на студенти
Petya Petrova, PhD student University of Economics – Varna, Bulgaria
Challenges in Implementing Personalized Models in Student Education

50. Цветелинка Иванова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"
Учителят – фактор за повишаване на предприемаческата компетентност на учениците от начален училищен етап
Tsvetelinka Ivanova "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
The Teacher – a Factor for Increasing the Entrepreneurial Competence of Students from Primary School

51. Ивелина Тодорова, кариерен консултант Икономически университет – Варна
Иновативни методи в процеса на кариерно консултиране
Ivelina Todorova, career consultant University of Economics – Varna, Bulgaria
Innovative Methods in the Career Consulting Process

52. Галина Арсова НУИ „Добри Христов" – Варна
Дигиталният ученик в дигиталното общество
Galina Arsova NUI "Dobri Hristov" – Varna, Bulgaria
The Digital Student in the Digital Society

Section LANGUAGES AND LANGUAGE EDUCATION IN THE DIGITAL AGE

53. Проф. д. н. Андреана Ефтимова Софийски университет „Св. Климент Охридски"
За един тип тематична структура „зиг-заг“ в разговора посредством Voip приложението Viber
Prof. Andreana Eftimova, DSc Sofia University"St. Kliment Ohridski", Bulgaria
For one Type of Zig-zag Thematic Structure in Voip Conversation with Viber App

54. Доц. д-р Владимир Досев Икономически университет – Варна
Езикови инструменти за привличане на популярност, използвани от дигиталната журналистика
Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD University of Economics – Varna, Bulgaria
Language Tools to Increase Visibility Used by Digital Journalism
 

55. Доц. д-р Владислав Маринов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"
Ас. Анита Тодоранова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"

Фразеологизми с компонент „пари“ в българския и в румънския език
Assoc. Prof. Vladislav Marinov, PhD "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
Assoc. Prof. Anita Todoranova "St. Cyril and St. Methodius"University of Veliko Tarnovo, Bulgaria

Phrasemes with Component „Money“ in the Bulgarian and in the Romanian Language

56. Assoc. Prof. Ilina Doykova, PhD Medical University "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov", Varna, Bulgaria
The Diversity of the Student’s Portfolio (Esp) 

57. Доц. д.н. Янка Коева Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий"
Социалните медии в обучението по чужд език
Аssoc. Prof. Yanka Koeva, Dr. sc. "St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
Social Media in Forreign Language Teaching

58. Гл. ас. д-р Миглена Михайлова-Паланска Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин", БАН Университет „Коменски" – Братислава
Терминологията на туризма в дигиталната епоха
Assist. Prof. Miglena Mihaylova-Palanska, PhD Institute for Bulgarian Language, BAS, Bulgaria Comenius University in Bratislava, Slovakia
Tourism Terminology in the Digital Age

59. Гл. ас. д-р Радостина Стоянова Институт за български език „Проф. Л.Андрейчин", БАН
Терминологичната „миграция“ в българската и руската икономическа терминология в дигиталната епоха
Chief Assist. Prof. Radostina Stoyanova, PhD Institute for Bulgarian Language, BAS, Bulgaria
Terminological "Migration" in the Bulgarian and Russian Economic Terminology in the Digital Age

60. Svetlana B. Volkova, Cand. of Sc. (Philology) Dubna State University, Russia
Study of Idioms: Difficulties and Possibilities

61. Д-р Христина Недялкова Екскурзовод, СЕБ – Варна, WFTGA
Комуникация и професионална подготовка на екскурзоводите в условията на глобалната пандемия
Hristina Nedialkova, PhD Tourist Guide – Member of Union of BTG, WFTGA
The Art of Communication and Professional Training of Tourist Guides after the Global Pandemic

62. Преп. Анелия Герчева Икономически университет – Варна
Лингва франка на интернет общуването ли е интернет мемът
Lecturer Anelia Gercheva University of Economics – Varna, Bulgaria
Is the Internet Meme Lingua Franca of Internet Comunication 

63. Senior Lecturer Aneta Stefanova University of Economics – Varna, Bulgaria
Online Collaborative Writing: а Tool for Enhancing Students’ Business Skills аnd Cross-Cultural Awareness

64. Senior Lecturer Diana Miteva University of Economics – Varna, Bulgaria
Multiple Perspectives: Research-Led Integrated Approach to Developing Language аnd Business Skills аt Tertiary Education Level

65. Elena V. Konstantinova Dubna State University
Bilingualism in the Context of Economic Globalization 

66. Ст. преп. Миглена Маринова Икономически университет – Варна
„Св. Св.“ или още за хиперкоректността
Senior Lecturer Miglena Marinova University of Economics – Varna, Bulgaria
"St. St." or More аbout Hypercorrectness

67. Senior lecturer Sylvia Yohanova University of Economics – Varna, Bulgaria
Technologies in English Language Teaching and Learning