University of Economics – Varna

Покана към академичния състав за участие в разработка на проектни предложения по HORIZON Europe „Inclusiveness in times of change“ (HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01)

Уважаеми членове на академичния състав,

На Вашето внимание представяме възможност за участие в разработка на международен проект.

Програма: „HORIZON Europe“;

Покана: „Inclusiveness in times of change“ (HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01) в сферата на висшето образование;

Срок за кандидатстване: 14.03.2023 г., онлайн, 12:00 ч. CET;

Бюджет за 1 проект: от 2 000 000 до 3 000 000 EUR;

Интензитет на финансиране: 100%;

Съфинансиране: Не;

Застраховане на проекта: от 5 до 8% от общия бюджет на проекта;

Продължителност на проектите: не повече от 48 месеца;

Партньорство:  задължително;

Типове действия:

„Изследователски и иновационни дейности“ (RIA) – 8 теми;

„Координация в помощ“ (CSA) – 2 теми;

Цел на поканите по тип действие:

  • Тип действие „RIA“: принос към насърчаване на изследователски действия и резултати, които помагат за проектиране, прилагане и наблюдение на социално справедлив и приобщаващ зелен и цифров преход, особено във връзка със социални и икономически трансформации, приобщаване, развитие на умения и устойчивост.
  • Тип действие „CSA“ подпомагане на заинтересованите страни, които не са запознати с политическите рамки отвъд БВП и показателите за благосъстоянието, но искат да се научат как по-добре да включат съображенията за благосъстоянието в работата си.

По всяка от долупосочените теми може да се подаде отделно проектно предложение:

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-01 “Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects”, тип действие (RIA);

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-02 “Towards sustainable economic policy paradigms”, тип действие (CSA);

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-03 “Global Shortages and Skill Partnerships”, тип действие (RIA);

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-04 “Bridging the migration research to policy gap”, тип действие (CSA);

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-05 “Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training”, тип действие (RIA);

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06 “Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and learning achievements”, тип действие (RIA);

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-07 “Tackling European skills and labour shortages”, тип действие (RIA);

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-08 “Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and overcoming territorial inequalities in their provision”, тип действие (RIA);

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-09 “Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and affordable way”, тип действие (RIA);

•    HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-10 “Tackling inequalities in the green and digital transitions”, тип действие (RIA);

За повече информация по тази покана се обърнете към Сектор "Управление на проекти"

07 Feb 2023Related