University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev PhD

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev PhD

Assoc. Prof. Yuliyan Narlev PhD

419

+359882164613

jnarlev@ue-varna.bg

Дати за изпити за студенти IV-ти курс с неположени изпити за дисциплините: Entrepreneurship and Innovations , "Въведение в предприемачеството" , "Придприемачество и МСБ" и "Спрецсеминар" от и изпити по дисциплината "Предприемачество и МСБ" изпита ще се проведе в рамките на ликвидационната сесия

Office hours for students

Thursday, Office 419: 09:15-11:15

Pending exam dates

01 Jun 2023, Office 419: 09:00-10:00

Subject Year and Programme
Human Resources Management in the Public Sector Year 3, СА (Full-time)
Organizational Conflicts and Stress Management Year 4, МЕНИДЖ. (Full-time)
Economic Psychology Year 2, БМ-АЕ (Full-time)
Economic Psychology Year 2, МБ-А.ЕЗ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
10:15 13:00 2-320 Lecture Human Resources Management in the Public Sector 3
Wednesday
11:15 13:00 222 Lecture Economic Psychology 25, 26
Thursday
11:15 13:00 2-221 Lecture Organizational Conflicts and Stress Management 1, 2
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 4 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Human Resources Management- ESM Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 5 6 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Management Of Organizations Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 44 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Human Resources Management-OSOA Entrepreneurship and Small and Medium-Sized Business 6 45 1-319 04.05.2023 10:00 - 12:00
Public Management and Administrative Authority Social Enterprises and Social Innovation 5 7 Н-206 19.05.2023 09:00 - 11:00
Public Management and Administrative Authority Social Enterprises and Social Innovation 6 68 Н-206 19.05.2023 09:00 - 11:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 92-97., ISBN(печатно) 978-954-21-1133-7 / Линк
Доклад 2022
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 85 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2022, 86-92., ISBN(онлайн) 978-954-21-1133-7 / Линк
Учебник 2019
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2019, 230.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Статия 2018
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно списание, Варна : Знание и бизнес, 2018, 1, 34 - 41.
Учебно помагало 2018
Варна : Център за електронно и дистанционно обучение [- ИУ-Варна], 2018, 101 с.
Статия 2017
Новите реалности в управлението : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция по случай 50 години катедра "Управление и администрация", 20 - 21 октомври 2017, Варна : Наука и икономика, 2017, 313 - 325.
Доклад 2017
Scientific Proceedings. Scientific-Technical Union of Mechanical Engineering [Management and Engineering 2017 : XV International Sci. Conference : Days of Science TU-Sofia, June 25 - 28, 2017, Sozopol], Sofia : Technical Univ. of Sofia, XV, 2017, 3/218, с. 678 - 683.
Статия 2017
Бизнес посоки , Бургас: Бургаски свободен университет, 2017, 2, 61 - 68.
Статия 2017
Бизнес посоки, Бургас: Бургаски Свободен университет, 2017, 3, 56 - 74.
Overview of all publications