University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Snezhana Sulova PhD

Assoc. Prof. Snezhana Sulova PhD

Assoc. Prof. Snezhana Sulova PhD

313в

ssulova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa: 13:15-15:15

Pending exam dates

26 Oct 2021, Office https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa: 13:30-

16 Nov 2021, Office https://meet.google.com/xgy-gpbq-esa: 13:30-

Graduate Seminar
Introduction to Informatics
Web Technologies
Interactive Design And Applied Programming
Business Analysis And Knowledge Extraction
E-business
Technologies In Digital Marketing
Programming In Javascript
Type Year Publication
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септ. 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 44-51.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 6-19.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 154 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 77).
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, 429 - 440. - (Studies in Big Data ; Book 84).
Доклад 2021
CompSysTech '21: International Conference on Computer Systems and Technologies '21, June 18 - 19, 2021, Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2021, 93-98.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : T. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 599 - 609.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20 , Association for Computing Machinery, 2020, 78 – 85.
Доклад 2020
CompSysTech '20: Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, Association for Computing Machinery, 2020, 278 – 284.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 28 June-7 July 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1, Sofia: STEF92 Technology Ltd., 19, 2019, 2.1, 25 - 32.
Overview of all publications