University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Mihail Radev PhD

Chief Assist. Prof. Mihail Radev PhD

Chief Assist. Prof. Mihail Radev PhD

439

radev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 439: 11:00-13:00

Thursday, Office 439: 13:30-15:30

Pending exam dates

21 Apr 2022, Office 439 - защита на стаж: 13:30-

21 Apr 2022, Office Н-214 - мрежи: 16:15-

Type Year Publication
Статия 2022
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), Vienna : International Association of Online Engineering https://doi.org/10.3991/ijet.v17i03.27811, 17, 2022, 3, 299-306. ., ISSN(печатно) 1863-0383
Статия 2021
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 10, 2021, 1, 31 - 37. DOI: 10.18421/TEM101-04.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 252 с.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8)., ISBN(онлайн) 978-619-210-049-0 / Линк
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2019, 284 - 290.
Доклад 2017
The Second Conference On Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Доклад 2017
The Second Conference on Innovative Teaching Methods (ITM 2017), Varna, 2017, 216 - 219.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна, 2017, 2, 234 - 241.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 173 - 178.
Статия 2015
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки , 2015, с. 134 - 139.
Overview of all publications