University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Stoycho Stoev PhD

Chief Assist. Prof. Stoycho Stoev PhD

Chief Assist. Prof. Stoycho Stoev PhD

416

0882164635

s.stoev@ue-varna.bg

CV

Консултациите ще се провеждат, чрез Google meet на линк:
meet.google.com/qur-zkeh-wgq

Office hours for students

Tuesday, Office 416: 13:00-15:00

Wednesday, Office 416: 13:00-15:00

Pending exam dates

23 Mar 2022, Office 416: 13:30-15:00

20 Apr 2022, Office 416: 13:30-15:00

Type Year Publication
Статия 2021
Trakia Journal of Sciences, ISSN 1313-3551, Trakia University, 1, 2021, 19, 40-48.
Доклад 2020
20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020 : Conference Proceedings, 18 - 24 Aug. 2020, Albena, Bulgaria : Vol. 20. Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing. Iss. 2.1. Informatics, Geoinformatics, Sofia : STEF92 Technology DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/2.1/s07.052, 20, 2020, 2.1, 403 - 410.., ISSN(печатно) 1314-2704, ISBN(печатно) 978-619-7603-06-4
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 171 - 179.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюза на учените - Варна, 7, 2018, 2, 275 - 282.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 2017, 2, с. 225 - 233.
Статия 2016
Известия на съюза на учените - Варна, Серия “Икономически науки”, 2, 2016, с.109-116.
Доклад 2016
Юбилейна научна конференция “Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на “Хоризонт 2020”, Свищов: Академично издателство "Ценов", 2016, с. 298-305.
Статия 2016
Известия на Икономически университет – Варна, 60, 2016, 4, с. 491-504.
Доклад 2016
Сборник с доклади от конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016, с.168-177.
Доклад 2015
// Икономиката в променящия се свят: национални, регионални и глобални измерения : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015, с. 198 - 204.
Overview of all publications