University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Elitsa Gramatikova PhD

Chief Assist. Prof. Elitsa Gramatikova PhD

Chief Assist. Prof. Elitsa Gramatikova PhD

411A / онлайн през Google meet https://meet.google.com/zwc-uieu-xsf

e_gramatikova@ue-varna.bg

https://www.facebook.com/DepartmentofcCommerce/

Office hours for students

Monday, Office 411А: 11:15-13:15

Wednesday, Office 411А: 15:00-17:00

Pending exam dates

15 May 2021, Office Тестов център: 12:00-13:00

Management of Commercial Transactions
Introduction to Trade
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на ИУ - Варна: T. 1, Варна: Наука и икономика, 2020, 431 - 440.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 3, 17 - 27.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management , Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 261 - 268. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна , 7, 2018, 1, 56 - 65.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 257 - 266.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование: Сб. докл. от междунар. науч. конф., 12 окт. 2018 г. , Варна: Наука и икономика, 2018, с. 205 - 214.
Доклад 2017
Качество и безопасност на потребителските стоки: Сб. с докл. от кръгла маса с междунар. участие, Варна: Наука и икономика, 2017, с. 25 - 35.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 2017, 1, 34 - 44.
Доклад 2017
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник доклади от 32-ра международна научно-практическа конференция - ноември 2017 , Варна: Наука и икономика, 2017, 203 - 215.
Статия 2016
Академично списание „Управление и образование", Бургас: Университет "Проф. д-р Асен Златаров", XII (2), 2016, 104-109.
Overview of all publications