University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva PhD

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva PhD

Chief Assist. Prof. Miglena Mileva PhD

411А

megi.dushkova@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office E-learn: 13:15-15:15

Thursday, Office E-learn: 13:15-15:15

Pending exam dates

12 May 2021, Office E-learn: 13:30-14:30

21 Apr 2021, Office E-learn: 13:30-14:30

24 Mar 2021, Office E-learn: 13:30-14:30

Introduction to Trade
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 221 - 232.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 36 - 45.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 59 - 69.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 161 - 168.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция, посветена на 65 г. от основаването на катедра "Икономика и управление на търговията" при ИУ-Варна, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 177 - 187.
Статия 2017
Journal Association 1901 "SEPIKE" [Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics], Frankfurt : Association 1901 SEPIKE, 18, 2017, 18, 116 - 121.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция: Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж , Свищов: Акад. изд. "Д. А. Ценов" , Том I, 2016, с. 220-225.
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция: Омниканална търговия и иновации, София: Издателски комплекс - УНСС , 2016, с. 156-160.
Overview of all publications