University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva PhD

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva PhD

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva PhD

411а / онлайн през Google meet при неприсъствен учебен процес: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm

desislava_grozdeva@ue-varna.bg

Office hours for students

Wednesday, Office 411a: 13:00-15:00

Friday, Office 411а: 13:30-15:30

Sales Management
Principles of Commercial Business
Type Year Publication
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1., Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 610 - 622.
Статия 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, 94-97.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 47 - 55.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 97 - 107.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 26 Aug. - 01 Sept. 2018, Albena, Bulgaria : Vol. 5. Modern Science. Iss. 1.5. Business and Management, Sofia : STEF92 Technology Ltd., 5, 2018, 1.5, 697 - 704. DOI: 10.5593/sgemsocial2018/1.5.
Статия 2017
Диалог, Свищов: СА "Д. А. Ценов", 2017, 2, с. 81-102.
Доклад 2017
// Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017): Сборник доклади от VIII Международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, Т. 2, 2017, с. 213-221 .
Статия 2017
Известия на Съюза на учените – Варна. Серия Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 2017, 1, с. 52 - 62.
Студия 2016
Годишник на ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 87, 2016, с. 187-242.
Overview of all publications