University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva PhD

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva PhD

Chief Assist. Prof. Desislava Grozdeva PhD

411а / онлайн през Google meet: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm

desislava_grozdeva@ue-varna.bg

Office hours for students

Thursday, Office 411a / онлайн през Google meet: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm: 11:00-13:00

Friday, Office 411а / онлайн през Google meet: https://meet.google.com/yzq-sspv-imm/: 14:00-16:00

Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Economics Sales Management 4 6 2-131 22.05.2023 08:00 - 10:00
Business Economics Sales Management 4 7 2-131 22.05.2023 08:00 - 10:00
Economics and Trade E-commerce 3 14 1-58 12.06.2023 14:00 - 15:00
Economics and Trade E-commerce 3 15 1-58 12.06.2023 14:00 - 15:00
Economics and Trade E-commerce 3 47 1-55 22.06.2023 16:00 - 17:00
Economics and Trade Principles of Commercial Business 2 40 1-312 22.06.2023 14:00 - 16:00
Type Year Publication
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 161-171., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов“, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 220-228.
Доклад 2021
Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, Варна : Наука и икономика, 2021, 54-61.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 3-12.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Статия 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, 94-97.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1., Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 610 - 622.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 2, 125 - 157.
Статия 2019
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, Варна: Съюз на учените - Варна, 8, 2019, 2, 47 - 55.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 97 - 107.
Overview of all publications