University of Economics – Varna

Prof. Dancho Danchev PhD

Prof. Dancho Danchev PhD

Prof. Dancho Danchev PhD

123 г

dancho_danchev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 123 Г или онлайн: 11:00-13:00

Specialized Seminar
Quantitative Methods in Commerce
Principles of Commercial Business
Academic Research
Type Year Publication
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция ..., 12 окт. 2018 г, Варна : Наука и икономика, 2018, с. 37 - 74.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 367.
Доклад 2016
В сб.: Омниканална търговия и иновации, София: УНСС, 2016, 130-138.
Доклад 2016
В сб.: Търговският и туристическият бизнес в условия на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, Свищов: Академично издателство "Ценов", І, 2016, 21-52.
Монография 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 356 с.. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)
Монография 2014
Варна: Унив. изд. Наука и икономика, Mонографична библиотека "Проф. Цани Калянджиев", 34, 2014, 56 с .
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 44 - 62.
Доклад 2013
// Търговията - минало, настояще и бъдеще : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., 11 - 12 апр. 2013. - София : Изд. комплекс УНСС, 2013, с. 128 - 133.
Доклад 2012
// Съвременни измерения на търговския бизнес : Комуникация между наука и практика : Юбил. науч.-практ. конф. с междунар. участие, 12 - 13 май 2011 / Орг. к-т Марияна Божинова и др. : Т. 2. - Свищов : Акад. изд. Ценов, 2011, с. 70 - 75.
Доклад 2012
// Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сб. докл. от междунар. науч. конф. : Т. 3. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 287 - 295.
Overview of all publications