University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev, PhD

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev, PhD

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev, PhD

513

lgeorgiev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Wednesday, Office 513: 13:30-14:30

Online consultations

Tuesday, Online room link: https://meet.google.com/pdw-ueuu-ddi, 11:00-12:00

Pending exam dates

20 Mar 2024, Office 1-513: 13:30-14:30

17 Apr 2024, Office 1-513: 13:30-14:30

Banking
Introduction to Finance
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Management Of Organizations Introduction to Finance 5 41 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
Human Resources Management-OSOA Introduction to Finance 5 42 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
Public Management and Administrative Authority Introduction to Finance 5 43 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business-OSOA Introduction to Finance 5 44 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
International Tourist Business-SPF Introduction to Finance 5 45 1-303 03.06.2024 10:00 - 12:00
Accounting and Finance Banking 3 20 1-438 19.06.2024 08:00 - 10:00
Accounting and Finance Banking 3 21 1-438 19.06.2024 10:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 260., ISBN(печатно) 978-954-21-1165-8 / Линк
Доклад 2023
Инвестиции в бъдещето - 2023 : Четеринадесета научно-приложна конференция с международно участие, 6 октомври 2023 : Сборник доклади = Investments in the Future - 2023 : Fourteenth International Scientific Conference, October 6ht 2023 : Proceedings, Варна : НТС-Варна, 2023, 23-32., ISSN(печатно) 1314-3719 / Линк
Статия 2023
Economic Alternatives, Sofia: UNWE Publishing Complex - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 262., ISBN(печатно) 978-954-21-1120-7
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 5-74.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 67-76.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Overview of all publications