University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev PhD

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev PhD

Assoc. Prof. Lyubomir Georgiev PhD

513

lgeorgiev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 513 или онлайн: 11:00-13:00

Pending exam dates

24 Mar 2022, Office онлайн: 11:15-13:00

14 Apr 2022, Office H-202: 11:15-13:00

Type Year Publication
Студия 2021
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 91, 2021, 5-74.
Доклад 2021
Инвестиции в бъдещето - 2021 = Investments in the Future - 2021 : Тринадесета онлайн научно-приложна конференция с международно участие, 8 октомври 2021 : Сборник доклади (Covid-19 и развитието на икономиката), Варна : НТС - Варна, 2021, 67-76.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 310.
Студия 2020
Икономиката на България и Европейския съюз: финанси, счетоводство, финансов контрол : Т. 1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика, София : Изд. комплекс УНСС, 1, 2020, 161-182.
Студия 2020
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 60, 2020, 1, 223 - 259.
Доклад 2019
Инвестиции в бъдещето - 2019 = Investments in the Future - 2019 : Дванадесета научно-приложна конференция с международно участие, 3 - 4 октомври 2017 : Сборник доклади, Варна : НТС - Варна, 2019, 55 - 63.
Студия 2018
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 88, 2018, 275 - 353.
Други 2017
Варна : Наука и икономика, 2017, 274.
Статия 2017
Икономически и социални алтернативи, 2017, 1, 46-57.
Статия 2017
Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 61, 2017, 3, 137 - 157.
Overview of all publications