University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

229 Г

0882164593

jordan.ivanov@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 229 Г: 10:00-12:00

Office hours for students

Tuesday, Office 229 Г: 14:00-15:00

Thursday, Office 229 Г: 10:00-11:00

Pending exam dates

28 Mar 2022, Office онлайн: 10:00-12:00

18 Apr 2022, Office онлайн: 10:00-12:00

Subject Year and Programme
Small Business Management Year 3, ИБП (Full-time)
Small Business Management Year 4, ЛОГИСТ. (Full-time)
Cost Management and Pricing Year 3, ИБП (Full-time)
Trade Relations Year 3, ЛОГИСТ. (Full-time)
Pricing Practices and Decisions Year 3, МАРКЕТ. (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 305 Seminar Trade Relations 19
13:30 16:00 323 Seminar Small Business Management 17
Wednesday
10:15 13:00 Е-Н210 Lecture Pricing Practices and Decisions 13, 14, 15
13:30 15:00 H-207 Seminar Small Business Management 18
Thursday
08:15 10:00 Е-Н210 Lecture Cost Management and Pricing 18
10:15 13:00 Е-221 Lecture Small Business Management 17
Friday
10:15 13:00 Е-517 Lecture Small Business Management 18
13:30 15:00 Е-Н102 Lecture Trade Relations 19
Type Year Publication
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Доклад 2021
Industrial Growth Conference 2020, 2-4 Oct. 2020, Nessebar, Bulgaria, Sofia : Publ. Complex - UNWE , 2021, 343-347.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Overview of all publications