University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

Assoc. Prof. Yordan Ivanov PhD

229 Г

0882164593

0893636353

jordan.ivanov@ue-varna.bg

CV

Office hours

Monday, Office 229 Г: 10:00-11:00

Office hours for students

Wednesday, Office 229 Г: 11:00-12:00

Thursday, Office 229 Г: 13:00-14:00

Pending exam dates

17 May 2021, Office онлайн: 11:00-13:00

Small Business Management
Cost Management and Pricing
Pricing Practices and Decisions
Type Year Publication
Студия 2021
Алманах научни изследвания / Институт за научни изследвания при Стопанска академия "Д. А. Ценов" , Свищов : Акад. изд. Ценов, 29, 2021, 48-81.
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 148 - 197.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 298 с.
Доклад 2018
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката : Сборник с доклади от научно-практическа конференция посв. на 70 г. от създаването на спец. Индустриален бизнес и предприемачество в ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2018, 225 - 232.
Статия 2017
Marketing and Branding Reaserch, 2017, Vol. 4 (1), 89-99.
Монография 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 189 с.
Статия 2016
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 60, 2016, 1, 80 - 95.
Статия 2016
Известия на Съюза на учените – Варна. Сер. Икономически науки, 2016, 1, 31-38.
Учебник 2015
Варна : Наука и икономика, 2015, 224 с.
Студия 2014
Год. Икон. унив. - Варна , 85 - 86, 2013 - 2014, с. 152 - 213.
Overview of all publications