University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Plamen Pavlov PhD

Assoc. Prof. Plamen Pavlov PhD

Assoc. Prof. Plamen Pavlov PhD

527

pavlov@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, Office 527: 13:00-15:00

Pending exam dates

25 Oct 2022, Office 527: 13:15-14:15

08 Nov 2022, Office 527: 13:15-14:15

Subject Year and Programme
Specialized Seminar Year 4, ИБП (Full-time)
Innovation Management Year 4, ИБП (Full-time)
Innovation Management Year 4, ИБП (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
10:15 13:00 2-224 Lecture Innovation Management 18
Wednesday
10:15 13:00 2-220 Lecture Specialized Seminar 18
Thursday
10:15 13:00 2-129 Seminar Innovation Management 18
2023-02-06 (Monday)
15:15 18:00 Е-6 Lecture Innovation Management 55
2023-02-07 (Tuesday)
15:15 18:00 Е-6 Lecture Innovation Management 55
2023-02-09 (Thursday)
15:15 18:00 Е-10 Seminar Innovation Management 55
2023-02-10 (Friday)
16:15 19:00 Е-7 Seminar Innovation Management 55
Type Year Publication
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 45-50., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 (online) / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 152-157., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 2, 170-184.
Монография 2021
Варна : Ико-консулт, 2021, 168. - (Библ. PhD Защитени докторски дисертации ; № 2).
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 3, 265-279.
Статия 2021
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 65, 2021, 2, 176-190.
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 138-154.
Статия 2021
European Scientific e-Journal. 8 (14). Actual Issues of Management Development : Collection of Scientific Articles, Hlučín-Bobrovníky : "Anisiia Tomanek" OSVČ., 2021, 8 (14), 33-52.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 148 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 76).
Статия 2020
Народностопански архив = Economic Archive, Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 73, 2020, 1, 29 - 47 ; 27 - 43.
Overview of all publications