University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD

Assoc. Prof. Vladimir Dosev, PhD

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

CV

Office hours

Tuesday, Office 225а: 10:00-12:00

Office hours for students

Tuesday, Office 225г: 12:00-13:00

Online consultations

Thursday, Online room link: https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv, 13:15-14:15

Pending exam dates

19 Mar 2024, Office 225а: 12:00-13:00

16 Apr 2024, Office 225а: 12:00-13:00

Subject Year and Programme
Regulation and Ethics of Digital Media and PR Year 4, ДМПР (Full-time)
Social Media Year 3, ДМПР (Full-time)
Content Creation and Management Year 3, ДМПР (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, АБ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СО (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, СФ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ФИНАНСИ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ССиЗ (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МИО (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, ИКН (Full-time)
Bulgarian Language Year 1, МУТ (Full-time)
Record Keeping and Legal Style Year 4, СА (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
10:15 13:00 2-220 Lecture Social Media 9, 10
Tuesday
08:15 10:00 447 Seminar Bulgarian Language 4, 18, 21, 23, 25, 28, 34, 37
10:15 13:00 127Г Lecture Regulation and Ethics of Digital Media and PR 10, 11
Wednesday
10:15 13:00 2-132 Lecture Content Creation and Management 9, 10
13:30 16:00 2-320 Lecture Record Keeping and Legal Style 2 4
Thursday
10:15 13:00 2-312 Lecture Record Keeping and Legal Style 4
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Digital Media and PR Regulation and Ethics of Digital Media and PR 4 10 1-56 08.05.2024 15:00 - 16:00
Digital Media and PR Regulation and Ethics of Digital Media and PR 4 11 1-56 08.05.2024 16:00 - 17:00
Judicial Administration Record Keeping and Legal Style 4 4 1-56 14.05.2024 11:00 - 12:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Статия 2023
Езиков свят = Orbis Linguarum, Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски , 21, 2023, 3, 113-119., ISSN(печатно) 1312-0484, ISSN(онлайн) 2603-4026 / DOI 10.37708/ezs.swu.bg.v21i3.11 / Scopus
Статия 2023
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2023, 14, 10-16., ISSN(онлайн) 2535-0587 / Линк
Доклад 2023
Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование : Десета юбилейна международна научна конференция, 16-17 юни 2023 г. : Сборник с доклади, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 2023, 89-97., ISBN(печатно) 978-619-221-454-8, ISBN(онлайн) 978-619-221-452-4 / Линк
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Доклад 2022
Медийна грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions : Международна научна конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведена на 28-29.10.2021, ФЖМК, София, СУ Кл. Охридски, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, 337-347., ISBN(печатно) 978-619-7567-12-0 / Линк
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : двумесечно научно-методическо списание = Foreign Language Teaching, София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622-633., ISSN(печатно) 0205-1834, ISSN(онлайн) 1314-8508
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Overview of all publications