University of Economics – Varna

Prof. Veselin Hadzhiev PhD

Prof. Veselin Hadzhiev PhD

Prof. Veselin Hadzhiev PhD

109

v_hadjiev@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Tuesday, 11:00-13:00

Subject Year and Programme
Introduction to Statistics Year 2, З.И ОС. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ИБП (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, АБ (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, ДМПР (Full-time)
Introduction to Statistics Year 2, БИС (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
13:30 16:00 Е–Н208 Lecture Introduction to Statistics 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Friday
08:15 11:00 Е–Н208 Lecture Introduction to Statistics 5, 10, 18, 19, 27, 28, 29, 30
Type Year Publication
Студия 2019
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 89, 2019, 5 - 43.
Статия 2015
Izvestya. J. of Univ. of Econ. - Varna , 2015, № 2, с. 27 - 38.
Статия 2015
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна , 2015, № 2, с. 28 - 41.
Статия 2015
Nephrology, Dialysis and Transplantation, Nephrology, Dialysis and Transplantation, 21, 2015, 1, 36-42.
Статия 2014
TEM Journal, TEM Journal, 3, 2014, 3, 250-256.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 396 с. : с табл., диагр.
Статия 2014
Народностопански архив , Год. LXVII, 2014, № 1, с. 33 - 43.
Статия 2014
Euroasian Journal of Economics and Finance, Euroasian Journal of Economics and Finance, 2, 2014, 1, 47-53.
Монография 2014
Варна : Унив. изд. Наука и 2014. - 242 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 33)
Статия 2014
Соцiально-економiчний розвиток регiонiв в контекстi мiжнароднойi iнтеграцii, Херсонський нацiональний технiчний унiверситет, 13, 2014, 2, 13-19.
Overview of all publications