University of Economics – Varna

Chief Assist. Prof. Milena Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Milena Ivanova PhD

Chief Assist. Prof. Milena Ivanova PhD

411 Б

milena_ivanowa@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Monday, Office 411Б: 11:00-13:00

Thursday, Office 411Б: 13:00-15:00

Pending exam dates

08 Mar 2021, Office 411Б: 11:00-12:00

05 Apr 2021, Office 411Б: 11:00-12:00

Subject Year and Programme
Labour Economics Year 2, СМД (Full-time)
Labour Economics Year 2, АБ (Full-time)
Labour Economics Year 2, СО (Full-time)
Labour Economics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Labour Economics Year 2, СФ (Full-time)
Facility Management Year 4, НИИ (Full-time)
Pricing in the Real Estate Business Year 3, НИИ (Full-time)
Home End Room L/S Course Week Group
Monday
08:15 11:00 523 Lecture Pricing in the Real Estate Business 13
Wednesday
07:30 10:00 2-229 Seminar Facility Management 30
Thursday
11:15 13:00 306 Seminar Labour Economics 5, 20, 21, 23, 24, 25, 26
15:15 17:00 523 Seminar Labour Economics 27, 28, 29
Type Year Publication
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 67 - 73.
Статия 2020
Engineering Siences [Инжинерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies. BAS, 57, 2020, 4, 98 - 106.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 253 - 262.
Статия 2020
Современный менеджмент: проблемы и перспективы : Сборник статей по итогам XV международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 23 - 24 апреля 2020 г., Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020, 244 - 248.
Доклад 2020
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 35-та международна научно-практическа конференция - ноември 2020 г., посветена на 15 г. от създаването на спец. Недвижими имоти и инвестиции, Варна : Наука и икономика, 2020, 76 - 81.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Учебник 2016
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2016. - 375 с.
Студия 2013
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013. - 54 с.
Доклад 2013
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 28-та науч. конф. с междунар. участие, ноем. 2013. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 522 - 529.
Доклад 2013
// Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. докл. от 27-та науч. конф. с междунар. участие - ноем., 2012 / Ред. кол. Пламен Илиев и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012, с. 416 - 424.
Overview of all publications