University of Economics – Varna

Assoc. Prof. Katya Antonova PhD

Assoc. Prof. Katya Antonova PhD

Assoc. Prof. Katya Antonova PhD

108

katia_antonova@ue-varna.bg

CV

Office hours for students

Thursday, Office 108: 10:00-12:00

Each weekday, -

Pending exam dates

19 Oct 2023, Office 108: 10:00-11:00

16 Nov 2023, Office 108: 10:00-11:00

Subject Year and Programme
Labour Economics Year 2, АБ (Full-time)
Labour Economics Year 2, БИЗН.ИК (Full-time)
Labour Economics Year 2, ПИМ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ДТБ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ДМПР (Full-time)
Labour Economics Year 2, МАРКЕТ. (Full-time)
Labour Economics Year 2, ИК.И Т. (Full-time)
Labour Economics Year 2, ИБП (Full-time)
Labour Economics Year 2, ЛОГИСТ. (Full-time)
Labour Economics Year 2, СО (Full-time)
Labour Economics Year 2, СФ (Full-time)
Labour Economics Year 2, ФИНАНСИ (Full-time)
Prices and Pricing Year 3, БИЗН.ИК (Full-time)
Selection and Development of Human Resources Year 4, НИИ (Full-time)
Selection and Development of Human Resources Year 4, НИИ (Distance learning)
Home End Room L/S Course Week Group
Tuesday
11:15 13:00 2-225 Seminar Selection and Development of Human Resources 7
Wednesday
13:30 16:00 2-130 Lecture Prices and Pricing 5
17:15 19:00 310 Seminar Labour Economics 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15
Thursday
08:15 10:00 H-101 Seminar Labour Economics 5, 7
13:30 15:00 H-101 Seminar Labour Economics 20, 21
Friday
09:15 11:00 232 Seminar Labour Economics 8, 18, 19, 22
2023-09-18 (Monday)
08:15 11:00 Е-10 Lecture Selection and Development of Human Resources 48
2023-09-19 (Tuesday)
08:15 10:00 Е-7 Lecture Selection and Development of Human Resources 48
2023-09-20 (Wednesday)
09:15 11:00 Е-10 Lecture Selection and Development of Human Resources 48
2023-09-21 (Thursday)
15:15 18:00 Е-13 Seminar Selection and Development of Human Resources 48
2023-09-25 (Monday)
13:30 15:00 Е-2-2 Lecture Selection and Development of Human Resources 48
2023-09-26 (Tuesday)
14:15 17:00 Е-13 Seminar Selection and Development of Human Resources 48
Programme Subject Year Group Room Date Hour
Business Economics Specialized Seminar 4 6 1-127Г 09.05.2023 13:00 - 15:00
Business Economics Specialized Seminar 4 7 1-127Г 09.05.2023 13:00 - 15:00
Civil Engineering Entrepreneurship and Real Estate Business Negotiations 5 13 1-56 19.05.2023 09:00 - 10:00
Civil Engineering Entrepreneurship and Real Estate - ESM Business Negotiations 5 14 1-56 19.05.2023 09:00 - 10:00
Civil Engineering Entrepreneurship and Real Estate - OSOA Business Negotiations 6 50 1-56 19.05.2023 09:00 - 10:00
Real Estate and Investments Specialized Seminar (by specialization) 4 54 Н-208 23.05.2023 13:00 - 15:00
Date Hour Room Notes
Date Hour Room Notes
Type Year Publication
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 476-491., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022 / Линк
Доклад 2022
Управление на човешките ресурси = Human Resource Management : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 30 септ. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 93-103., ISBN(онлайн) 978-954-21-1138-2 / Линк
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки] , Sofia : Inst. of Metal Science, Equipment and Technologies, Год. 59, 2022, 1, 49-64., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.04 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 223-239., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949 / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от Икономически университет - Варна, 24 септември 2021 г. = Human Resource Management : International Scientific-Practical Conference Organized by the University of Economics - Varna, 24 September 2021, Варна : Наука и икономика, 2021, 58-65.
Статия 2021
Изв. Сп. Икон. унив. - Варна, Наука и икономика, 65, 2021, 4, 372-384.
Статия 2021
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2021, 1, 60-76.
Доклад 2021
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., ВСУ Черноризец Храбър, 2021, 44-51.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 32-39. ., ISSN(печатно) 2683-0280
Доклад 2020
Управление на човешките ресурси в ерата на дигиталните предизвикателства : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организ. от ИУ - Варна, 25 септ. 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 155 - 164.
Overview of all publications