University of Economics – Varna

Prof. Zoya Mladenova PhD Inactive

Prof. Zoya Mladenova PhD

Prof. Zoya Mladenova PhD Inactive

112

zoya_mladenova@ue-varna.bg

CV

Office hours

Each weekday, -

Office hours for students

Monday, Office 112: 11:00-13:00

Pending exam dates

20 Nov 2020, Office 112: 09:00-10:00

04 Dec 2020, Office 112: 09:00-10:00

24 Mar 2021, Office 112: 14:00-15:30

26 May 2021, Office 112: 09:00-10:00

Type Year Publication
Монография 2021
Варна : СТЕНО, 2021, 321., ISBN(печатно) 978-619-241-132-9 / Линк
Монография 2019
Варна: СТЕНО, 2019, 191.
Учебник 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 310 с., ISSN(печатно) 978-954-21-0963-1
Статия 2017
Известия Сп. Икон. унив. - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 334 - 349.
Статия 2017
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 61, 2017, 4, 334 - 349.
Доклад 2017
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 г. катедра "Обща икономическа теория", Варна : Наука и икономика, 2017, 15 - 34.
Студия 2017
Икономически изследвания, София : БАН, Год. XXVI, 2017, 4, 3 - 40.
Статия 2016
Известия. Списание на ИУ - Варна, 60, 2016, 4, 411 - 424.
Доклад 2016
Challenges in Teaching International Economy in Bulgaria: Кръгла маса, София: ВУЗФ, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади, Трета национална конференция по политическа икономия, Русе, септември 2016 г., РУ "Ангел Кънчев", 2016, 30-36.
Overview of all publications