University of Economics – Varna

Conference 2017

A National Scientific Conference “Regional Economy and Sustainable Development” was held at the University of Economics – Varna on 17 November 2017. It was organized by the Research Institute of the University.

The participants in the conference were greeted by Prof. Veselin Handjiev, Phd. A congratulatory address from Prof. Stanka Tonkova, Phd (a representative of the Bulgarian Association for Regional Research, an institutional member of which is UE-Varna) was read. Prof. Zoya Mladenova, Phd informed that on the occasion of the conference, congratulatory addresses were sent by the departments of UE- Varna and the partnering universities.

Prof. Zoya Mladenova, Phd presented the Research Institute of UE-Varna to the attendants and the plenary session started. The conference continued with the sessions: Problems of the Regional Economy; Sustainable Development of the National Economy, the Regions and the territorial communities; Sustainable Development of the Tourism and Economical Problems and Prosperity.

In all 96 papers were presented by scientists from 18 universities, schools for higher education and institutes. 
 

 

 

PLENARY SESSION 

Пейчо Пейчев, Заместник-кмет на Община Варна
Община Варна - основа за устойчив ръст на регионалната икономика

Доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева, ИУ-Варна
Динамика в поведението на варненци по основни дейности, свързани с устойчиво развитие

SECTION "PROBLEMS OF THE REGIONAL ECONOMY"

Гл. ас. д-р Методи Иванов, доц. д-р Климент Найденов, СУ "Св. Климент Охридски“
Особености на регионалното икономическо развитие в България

Доц. д-р Георги Николов, гл. ас. д-р Елка Василева, УНСС
Усъвършенстване на политиките за икономическото развитие на регионите

Гл. ас. д-р Даниела Йорданова, гл. ас. д-р Александър Косулиев, РУ "Ангел Кънчев"
Изследване на връзката между Кохезионната политика на ЕС и развитието на регионите в България

Проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. д-р Габриела Кръстева, ВУАРР
Регионални образователни диспропорции в България

Гл. ас. д-р Александър Косулиев, РУ "Ангел Кънчев"
Структурна декомпозиция на доходното регионално неравенство в България за периода 2008-2016 г.

Доц. д-р Бисер Кръстев, ВУАРР
Проблеми и перспективи в развитието на фискалната децентрализация в България

Доц. д-р Климент Найденов, гл. ас. д-р Методи Иванов, СУ "Св. Климент Охридски“
Анализ и оценка на инвестиционната привлекателност и конкурентоспособност на регионите

Ас. д-р Георги Цолов, УНСС
Гражданските измерения на сигурността като фактори повишаващи регионалната устойчивост

Ас. д-р Деница Загорчева, ШУ "Епископ К. Преславски"
Значение на данъчната и инвестиционна политика на общините за подобряване на локалната бизнес среда

Докт. Бояна Андреева, ИУ-Варна
Проблеми и перспективи пред Област Шумен при привличането на вътрешни и външни инвестиции

Ас. д-р Габриела Кръстева, ВУАРР
Общински приходи в българския черноморски регион - анализ и предизвикателства

Доц. д-р Светлана Герчева, ИУ-Варна
Данъкът върху пасажерите и устойчивото развитие на гражданската авиация: европейски и регионални контури

Проф. д-р Стела Тодорова, Аграрен университет - Пловдив
Air Transport And Economic Growth Of The Regions: Cointegration And Analysis Of Causation In Bulgaria

Доц. д-р Керанка Недева, Аграрен университет - Пловдив, доц. д-р Евгени Генчев, Тракийски университет - Стара Загора
Въздушният транспорт - фактор за устойчиво развитие на региона

Доц. д-р Теодорина Турлакова, ИУ-Варна
Регионалните различия в предприемаческата активност на България - метрифициране и тенденции

Доц. д-р Наталия Стоянова, ВУАРР
Предприемачеството в малките и средни предприятия като фактор за устойчивото развитие на региона

Доц. д-р Мария Рохова, доц. д-р Антония Димова, МУ - Варна "Проф. д-р П. Стоянов"
Регионът като детерминант на здравните неравенства

Доц. д-р Любомира Коева-Димитрова, ас. д-р Минчо Минев, МУ - Варна "Проф. д-р П. Стоянов"
Анализ на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Област Варна

Ас. Валерия Николова, МУ - Варна "Проф. д-р П. Стоянов"
Проблеми с осигуряването на достъпа до аптечна мрежа в Североизточния регион

Проф. д-р Юлияна Яркова, гл. ас. д-р Неделин Марков, гл. ас. д-р Красимира Тонева, Тракийски университет - Стара Загора
Анализ и оценка на териториалното стопанство в област Стара Загора

Д-р Ралица Димитрова, ИУ-Варна
Тенденции и предизвикателства пред управлението на водните ресурси в Черноморския район

Ас. д-р Георги Димитров, УНСС
Усъвършенстване на пътната инфраструктура в Дунавския регион на България – фактор за устойчивото му социално-икономическо развитие

Гл. ас. д-р Миглена Пенчева, РУ "Ангел Кънчев"
Профил на ръководител от публичната администрация (по примера на Северен централен и Северозападен район)

Доц. д-р Добрин Добрев, ИУ-Варна
Регионален анализ на водещите компании в България

Докт. Никола Танаков, УНСС
Характеризиране на релацията клъстер-регион

Докт. Петя Павлова, УНСС
Децентрализацията като принцип на държавното управление

Доц. д-р Камен Петров, УНСС
За необходимостта от структуриране на регионалното развитие като научно направление

Гл. ас. д-р Петър Маринов, Институт по аграрна икономика - ССА
Териториално разпределение на населението според средната гъстота в селските райони на Южен Централен район

Гл. ас. д-р Ивелина Жечева-Радева, УНСС
Финансови корекции и контрол по програмата за развитие на селските райони

Доц. д-р Димитър Симеонов, Десислава Симеонова, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Пространствено-корелационен анализ между съвременното висше образование и териториалните общности в България

Доц. д-р Владя Борисова, УНСС
Ролята на интелектуалната собственост за устойчивото развитие на регионите

Х. ас. д-р Магдалена Парчева, ИУ-Варна
Знанието - стратегически фактор за добро управление на местно ниво

Гл. ас. д-р Тони Конджов, СУ "Св. Климент Охридски"
За измерването на регионалния икономически ефект от културните фестивали

Гл. ас. д-р Силвия Димитрова, ИУ-Варна
Мега събитията и тяхното въздействие върху градовете

Ас. д-р Зорница Йорданова, УНСС
Ролята на потребителската иновация в Индустрия 4.0 за целите на регионалното развитие

SECTION "SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTY"

Доц. д-р Красимир Левков, доц. д-р Пламен Лаков, ВУАРР
Туристическите райони на България - състояние и проблеми

Докт. Руси Русев, УНСС
Устойчивото развитие като условие за конкурентоспособност на българския туристически сектор

Гл. ас. д-р Стефания Темелкова, НБУ
Националната маркова идентичност като предпоставка за устойчиво бизнес развитие в туризма

Гл. ас. д-р Петър Пенчев, докт. Ирена Кенарова-Пенчева, РУ "Ангел Кънчев"
Туризмът в България: Причини за неговото развитие и възможности за постигане на устойчивост

Доц. д-р Тодорка Тончева, УНСС
Националната стратегия за биоразнообразието - заявка за устойчиво развитие на туризма

Доц. д-р Ваня Василева, ас. Севджан Сабриева, ШУ "Епископ К. Преславски"
Съвременни специфики на специализираната туристическа инфраструктура в Южния централен регион за планиране

Доц. д-р Гергана Славова, докт. Ангелина Пейчева, ИУ-Варна
Устойчиво развитие на винопроизводството в България през периода 2006-2016, чрез диверсификация по посока развитие на винен туризъм

Докт. Андреана Андреева, УНСС
Добри практики за развитие на устойчив туризъм в защитените територии

Доц. д-р Пламен Лаков, доц. д-р Красимир Левков, ас. Иванка Шопова, ВУАРР
Потенциалът на късноантичната и ранновизантийска крепост Сторгозия като културно-исторически туристически ресурс

Докт. Михаела Димитрова, ИУ-Варна
Ползи от устойчивото развитие на хотелиерството за малките общини

Ас. д-р Албена Янакиева, Университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас
Стабилизиране развитието на туристическото предприятие чрез подобряване на бюджетния му процес

SECTION "SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY, THE REGIONS AND THE TERRITORIAL COMMUNITIES"

Проф. д-р Николай Арабаджийски, НБУ
Политики за устойчиво развитие на администрацията на изпълнителната власт в Р. България през първия програмен период на членство в ЕС

Проф. д-р Огняна Стоичкова, ВУАРР , доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Яким Китанов, ВУЗФ
Принципи на устойчивото инвестиране

Доц. д-р Людмил Найденов, ИУ-Варна
Фискални правила и устойчивост на публичните финанси на България – нормативни аспекти

Гл. ас. д-р Елка Василева, доц. д-р Георги Николов, УНСС
Адаптирането към климатичните промени във фокуса на политиката за регионално развитие

Доц. д-р инж. Кирил Радев, НБУ
Индустрия 4.0 – предизвикателства за устойчивото развитие на националната икономика

Доц. д-р Стоян Киров, ИУ-Варна
Застрахователната колаборация на общините за устойчиво развитие

Гл. ас. д-р Валерия Динева, УНСС
Системите за контрол в подкрепа на управлението на устойчивото развитие

Докт. Елена Консулова-Атанасова, ИУ-Варна
Финансиране на държавните висши училища в България - състояние и бъдещи възможности в контекста на устойчивото икономическо развитие

Доц. д-р Екатерина Арабска, ВУАРР
Мисията на фермерските пазари – чиста храна и устойчиво развитие

Гл. ас. д-р Дамян Киречев, ИУ-Варна
Изследване екологичната конкурентоспособност на избрани типове селски райони в България

Докт. Даниел Ишхан Нигохосян, СУ "Св. Климент Охридски"
Оценка на очакваното въздействие на Оперативна програма "Региони в растеж" върху сградната енергийна ефективност

Гл. ас. д-р Татяна Радева, ТУ-София
Анализ на съществуващо улично осветление с подмяна на енергоефективно

Доц. д-р Катинка Михова, Лесотехнически университет
Устойчиви селища и градско земеделие

Докт. Деница Косева, ИУ-Варна
Устойчиви градове

Доц. д-р Надя Миронова, УНСС
Политика за насърчаване на екологично потребление - социална отговорност или просто бизнес?

Доц. д-р Михал Стоянов, ИУ-Варна
Настъплението на електрическите автомобили

Доц. д-р Симеонка Петрова, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Решения за устойчиво развитие на асортимента на търговските предприятия

Докт. Мария Георгиева, ИУ-Варна
Маркетингови измерения на устойчивото развитие

Докт. Селвет Ниязиева, ИУ-Варна
Конвенционален срещу устойчив маркетинг

Доц. д-р Дора Кабакчиева, ШУ "Епископ К. Преславски"
Брандингът в подкрепа на устойчивото развитие на територията

Гл. ас. д-р Боряна Грънчарова-Сербезова, ИУ-Варна
Смисъл и тълкуване на понятието "устойчив бранд"

Докт. Радина Русева, докт. Михаела Христова, ИУ-Варна
Устойчиво позициониране на бранд

Ас. д-р Светлана Ненчева, ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Брандът читалище - проблеми и перспективи

Ас. д-р Александър Давчев, ВУАРР
Някои възможности, които био земеделието съдържа в себе си за развитие на устойчива регионална икономика

Ас. д-р Калоян Димитров, УНСС
Необходимостта от устойчиво лидерство в съвременните предприятия

SECTION "ICONOMICAL PROBLEMS AND PROSPERITY"

Проф. д.ик.н. Евгений Стоянов, ВУАРР
Детерминантите в усъвършенстване на финансовия контрол

Доц. д-р Георги Георгиев, ас. Николина Марева, ВУАРР
Измерване на риск коригираната възвръщаемост при фондовете за доброволно пенсионно осигуряване в България

Гл. ас. д-р Пламен Илиев, НБУ
Управление и контрол на средствата по Европейски програми

Ас. д-р Танер Исмаилов, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Акцизите в структурата на данъчните приходи в Р. България след членството в ЕС

Гл. ас. д-р Александрина Панчева, ИУ-Варна
"Нормираната" джендър свобода на банките

Ас. Владислава Георгиева, ВУАРР
Детерминанти на стратегическото финансово планиране

Доц. д-р Павлина Димитрова, ВУАРР
Полезна ли е политиката на публичните компании относно разкриване на нефинансова информация на интернет страниците им?

Ас. д-р Ради Димитров, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на паричните средства по сметки на бюджетни организации в банките

Гл. ас. д-р Красимира Найденова, ИУ-Варна
ДДС за инвеститори

Доц. д-р Зорница Стоянова, гл. ас. д-р Борислав Атанасов, УНСС
Бариери при реализацията на водни проекти в България

Проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Стоян Проданов, докт. Ивайло Маринов, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Мост "Дунав Юг" (Свищов - Зимнич): Трансгранични решения за транспортна свързаност

Доц. д-р Антон Маринов, Академия на МВР - София
Анализ на жизнения стандарт в България за периода 2007-2016 година

Ас. Корнелия Филипова, ИУ-Варна
Poverty Among Vulnerable People In Bulgaria For The Period 2006-2016

Доц. д-р Ервант Степанян, ас. Кирилка Ненкова, Институт за регионално развитие - ВУАРР
Бъдещето на бежанската криза и бъдещето на България

Д-р Александрина Александрова, СА "Д. А. Ценов" - Свищов
Проблемът „образование“ в Европейската общност

Доц. д-р Христина Благойчева, ИУ-Варна
Social Entrepreneurship And Social Business - The One Side Of Two Coins

Докт. Ивелина Димитрова, ИУ-Варна
Семейните помощи за деца - превенция срещу бедността

Ас. Цветелина Берберова-Вълчева, УНСС
Предизвикателства пред деинституционализацията на социални услуги за деца в България

Гл. ас. д-р Петя Славова, УНСС
Повишаване на конкурентоспособността чрез внедряване на системи за управление

Гл. ас. д-р Марин Гешков, УНСС
Oценяване на персонала в условията на икономическа криза

Докт. адв. инж. Веселка Радева, УНСС
Позиции на работодателите в трудовите конфликти: Трудови, правни и управленски условия