Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Виолета Кирилова Владова - Иванова

на тема „Институтът на непреодолимата сила в търговското право”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Търговско право

Научен консултант: Проф. д-р Маргарита Стефанова Бъчварова
Рецензенти: Доц. д-р Радослав Петков Рачев и Доц. д-р Антон Кирилов Грозданов

Защитата ще се състои на 22.06.2018 г. от 10.00 ч. в конферентна зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.