Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Михаил Радев Миланов

на тема „Комплексна виртуализация на ИТ инфраструктури”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Приложение на изчислителната техника в икономиката

Научен консултант: Проф. д-р Владимир Стоянов Сълов
Рецензенти: Доц. д-р Надежда Манчева Филипова и Проф. д-р ик. н. Емил Петров Денчев

Защитата ще се състои на 22.06.2018 г. от 13.00 ч. в конферентна зала 1

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.