Годишен финансов отчет на ИУ - Варна за 2013 г.

В изпълнение на изискванията на § 24, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. (ЗДБРБ за 2013 г.) всички първостепенни разпоредители, включително и общините, както и БАН и държавните висши училища следва да публикуват информация за годишния си финансов отчет за 2013 г.