Здравно осигуряване

Здравно осигуряване

/Информация, относно здравното осигуряване на студенти и докторанти в ИУ-Варна и свързани с това права и задължения – извадки от нормативни актове/
Приложимата нормативна уредба, касаеща здравното осигуряване на студенти и докторанти включва ЗЗО (изм. – ДВ бр. 119 от 2002г. в сила от 01.01.2003г.); Закон за висшето образование изм. и доп., бр.99 в ДВ от 16.12.2011г., в сила от 01.01.2012г.)

Всички  обучаващи се – студенти и докторанти, редовно обучение до навършване на  26-годишна възраст във висшите училища са задължени да подават декларация за здравно осигуряване,  независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО(изм. – ДВ бр.119 от 2002г. в сила от 01.01.2003г.).

Съгласно чл.67 от Закона за висшето образование статут на студент или докторант се придобива при записване във висше училище и се загубва при отписване, както и за срока на отстраняване от висшето училище по чл.74, ал.2 от ЗВО, поради което здравноосигурителните вноски на обучаващите се, се дължат от датата на записването им във висшите училища до датата на отписването им( Закон за висшето образование изм. и доп., бр.99 в ДВ от 16.12.2011г., в сила от 01.01.2012г.).

Със студентски права във висшето училище се считат прекъсналите по болест, прекъснали поради бременност и раждане и прекъсналите по слаб успех съгласно Закона за висшето образование(чл.70 ал.9 от ЗВО).

Българските студенти, обучаващи се в чужбина по двустранни спогодби или договори, по които страна е България, подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.

Декларация за здравно осигуряване се подава в началото на  всяка учебна година, а също така и при промяна на декларираните обстоятелства.

Ако студента не подаде декларация и не се осигурява по друг начин, отговорност носи самия студент, което налага сам да поеме здравното си осигуряване.

Студенти, които получават доходи , не следва да бъдат осигурявани.

Студенти след първата редовна сесия на държавен изпит, месец юни не следва да бъдат здравно осигурявани(на основание чл.119, ал.4 от Правилника на ИУ – Варна).