Такси

1. Редовно и дистанционно обучение

Държавна поръчка - за завършилите същата специалност и стопански науки и управление в образователно-квалификационна степен "бакалавър":

 • За специалностите от професионално направление "Икономика", "Туризъм" и "Администрация и управление" - 231,00 лв.*
 • За специалностите от професионално направление "Информатика и компютърни науки" - 400,00 лв.*


(* таксите за държавна поръчка са утвърдени от МОН)

Платен прием - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 750,00 лв.
 • Стопански науки и управлениe - 800,00 лв.
 • Другo направлениe и друга област на висшето образование - 850,00 лв.
 • Същото професионално направление (завършили колеж) - 850,00 лв.
 • Същата специалност International Business and International Tourism - 900,00 лв.
   


2. Задочно обучение

Платен прием с продължителност четири семестъра от учебната 2015/2016 г. - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 850,00 лв.
 • Стопански науки и управление - 900,00 лв.
 • Друго направление и друга област на висшето образование - 800,00 лв.
 • Същото професионално направление (завършили колеж) - 800,00 лв.

Платен прием приети в предходни години - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 600,00 лв.
 • Стопански науки и управление - 650,00 лв.
 • Друго направление и друга област на висшето образование - 650,00 лв.
 • Същото професионално направление (завършили колеж) - 650,00 лв.
   


3. Дистанционно обучение

Платен прием - за завършилите степен на висшето образование в:

 • Същата специалност - 750,00 лв.
 • Стопански науки и управление - 800,00 лв.
 • Друго направление и друга област на висшето образование - 850,00 лв.
 • Същото професионално направление (завършили колеж) - 850,00 лв.
   

4.1. За чуждестранни учащи се по чл.95, ал.7 от Закона за висшето образование:

 • Подготвителен курс - 1250 евро
 • Редовно обучение (ОКС "магистър" след ОКС "бакалавър") - 1500 евро
 • Задочно обучение (ОКС "магистър" след ОКС "бакалавър") - 1500 евро
   4.2. За чуждестранни учащи се с двойно гражданство, едното от които е българско:

 • заплащат половината от размера на определените такси
   

Записването на приетите студенти е лично или с нотариално заверено пълномощно на приносителя, което става неразделна част от папката опис на студента.

При записването си освен подадените документи студентите представят още:

1. документи за записване (по образец, валиден само за ИУ – Варна);
2. пет снимки формат 3,5/4,5;
3. документ за внесена семестриална такса за обучение в обслужващата ИУ – Варна банка:

Банкова сметка: СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Трите имена на студента, Фак. номер и Специалност.

4. диплома-оригинал и две копия на дипломата за висше образование; за студенти на ИУ – Варна, които не са получили дипломите си – студентска книжка; завършилите други висши училища (в т.ч. и колежи), представят две копия на академична справка, при условие че не са получили диплома;
5. декларация за завършено предходно висше образование;
6. документ за самоличност.

Не се допуска записване на студенти за обучение в ОКС "магистър" с уверения.


Срокове за класиране и записване

І етап (м. юни – юли 2015 г.)

Подаване на документи 18.06. – 30.06.2015 г.
Класиране 07.07.2015 г.
Записване 08.07. – 15.07.2015 г.

ІІ етап (м. септември 2015 г.)

Подаване на документи 07.09. – 11.09.2015 г.
Класиране 17.09.2015 г.
Записване 18.09. – 25.09.2015 г.

Приетите студенти, които не са се записали в определените срокове, губят мястото си на класиране.

Студентите, обучаващи се по втора специалност в ОКС "бакалавър" в ИУ – Варна, могат да бъдат записани за обучение в ОКС "магистър" след дипломиране по първата и по втората специалност.