Икономически университет - Варна

Актуално

На свое заседание на 11.10.19 г. след успешно проведен конкурс Факултетният съвет към Финансово-счетоводен факултет единодушно гласува за заемането на академичната длъжност "доцент" на Недялко Вълканов Вълканов. 
Академичният състав на катедра "Финанси" поздравява доц. д-р Вълканов и му пожелава много бъдещи научни успехи!