Специфика в данъчното облагане при земеделските стопани

Специфика в данъчното облагане при земеделските стопани

На 18.04.2019 г. в Икономически университет - Варна се проведе информационна среща - семинар, организирана съвместно от Териториален областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (ТОО на НССЗ Варна) и катедра "Аграрна икономика" при Икономически университе - Варна. Темата на форума беше "Специфика на данъчното облагане на земеделските стопани". В семинара участваха земеделски стопани от варненски регион, студенти от специалности "Аграрен бизнес", "Счетоводство и финанси" и "Счетоводство и контрол", докторанти и преподаватели от катедра "Аграрна икономика" и катедра "Счетоводна отчетност".

Основен лектор на семинара беше проф. д-р Надя Костова от катедра "Счетоводна отчетност", която е експерт в областта на данъчния процес и данъчния контрол, финансовия анализ, дипломиран експерт-счетоводител и управител на счетоводно-одиторско и консултантско предприятие "Актив" ООД. Професор Костова запозна участниците с особеностите на данъчното облагане на юридическите лица и едноличните търговци, регистрирани като земеделски стопани. Изясни спецификата при данъчното облагане на физическите лица земеделски стопани и особеностите при облагането с ДДС на земеделската дейност.

Юри Зарев - главен експерт в ТОО на НССЗ в гр.Варна представи възможностите за подпомагане на земеделските стопани по Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020.

Представената проблематика провокира и последвалата оживена дискусия между участниците.