Раздаване на тоги за промоцията и изпращане на неполучени дипломи

Раздаването на тоги ще се извършва в Н-107 кабинет (методичен кабинет на катедра "ИБ") от 08.30 ч. до 10.30 ч., а връщането им от 14.00 ч. до 15.30 ч. 

на 30 ноември за ОКС "Магистър" - специалности "КБУ" и "Логистичен мениджмънт"

и на 3 декември за ОКС "Бакалавър" за специалности "ИБП" и "Логистика".

Тогите ще се раздават срещу подписване на декларация относно ангажимента за връщане.

Неполучените дипломи ще бъдат изпратени по пощата с препоръчано писмо една седмица по-късно от датата на съответната промоция на адреса, който е записан на плика, оставен при подаване на документите за явяване на  държавната сесия.