Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Бончо Цанев Митев

на тема „Създаване на стратегически алианси в болничния сектор”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Социално управление

Научен ръководител: проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова
Рецензенти: доц. д-р Десислава Бориславова Серафимова и доц. д-р Марияна Тонева Кузманова

Защитата ще се състои на 27.06.2018 г. от 15.00 ч. в конферентна зала 320

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.