Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Невена Георгиева Господинова

на тема „Оптимизиране на бизнес процеси във фармацевтичното предприятие (на примера на "Биовет"АД - клон Разград)”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Оптимално управление на икономически системи

Научен консултант: проф. д-р Росен Николаев Николаев
Рецензенти: проф. д-р ик. н. Бойко Иванов Атанасов и доц. д-р Емануела иванова Райчева - Мутафова

Защитата ще се състои на 13.02.2018 г. от 15.00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.