Публична защита на дисертационен труд

Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Силвия Христова Братоева - Манолева

на тема „Доходното неравенство в България след 1990 г.: състояние, тенденции и макроикономически детерминанти”

за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма Политическа икономия (Обща икономическа теория)

Научен консултант: проф. д-р ик. н. Васил Георгиев Тодоров и доц. д-р Христо Делчев Мавров
Рецензенти: проф. д-р ик. н. Димитър Канев Канев и доц. д-р Ваньо Желязков Гаргов

Защитата ще се състои на 16.01.2018 г. от 13.00 ч. в зала 116

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.