Публична защита на дисертационен труд

П У Б Л И Ч Н А  З А Щ И Т А

на дисертационен труд

на докт. Сюлейман Боладжи

на тема Оценка на публично – частното партньорство при жилищното строителство в Нигерия

за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
по докторска програма Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)

Научен ръководител: доц. д-р Иван Желев Иванов
Рецензенти: проф. д-р Йорданка Христова Йовкова и проф. д-р Румен Николаев Калчев

Защитата ще се състои на 15.01.2018 г. от 14.00 ч. в зала 205

Материалите по процедурата са на разположение в отдел НИДД и публикувани на интернет страницата на университета.