Пресконференция по проект "Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще"

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

На 02.06.2017 г. бе подписан договор между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” и Икономически университет – Варна по проект:

„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти,
постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”

В тази връзка, Ви каним на встъпителна пресконференция, която ще Ви запознаем с основните дейности по проекта.

Пресконференцията ще се проведе на 29.06.2017 г., от 11.00 часа, в зала 446 на ИУ – Варна.

Пресконференция по проект
Оперативна програма: Наука и образование за интелигентен растеж
Приоритетна ос: Образование и учене през целия живот
Наименование на процедурата: Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1
Код на процедурата: BG05M2OP001-2.009
Договор: BG05M2OP001-2.009-0036
Бенефициент: Икономически университет – Варна
Обща стойност на проекта: 362 910,42 лв.
Финансиране от Европейски социален фонд: 308 473,86 лв.
Национално финансиране: 54 436,56 лв.
Начало: 02.06.2017 г.
Край: 31.12.2018 г.


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти и постдокторанти – гарант за по-добро бъдеще” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.