С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ за специалност "Логистика" и "Логистичен мениджмънт"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ, която ще се проведе в периода 23 - 26 юни 2017 г. за студенти от специалност "Логистика", ОКС „бакалавър” и специалност "Логистичен мениджмънт", ОКС „магистър”, редовна форма на обучение

Студентите, завършили семестриално образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР" или "МАГИСТЪР" , които следва да се явяват през месец юни  2017 г. на държавен изпит или защита на дипломна работа,  представят  в периода 12 - 15 юни  2017 г. :

I.   На инспектор по учебната дейност на специалността в кабинет Н-107 :

  • Снимки – 2 бр., с формат 3,4 x 4,5 см, като на гърба на снимките дипломантът изписва с молив трите си имена и факултетен номер.
  • Обходен лист по образец. Закупува се от книжарницата на университета. Заверява се в библиотеката, след представяне на студентска книжка и връщане на читателската карта, ако е издадена такава на студента.
  • Плик (среден формат В5) с четливо надписан на предната страна, в долния десен ъгъл пълен, точен и верен адрес, както и име на получателя, на който ще бъде изпратена дипломата, ако студентът не присъства на промоцията за връчване на дипломите.
  • Попълнено заявление за допускане до държавна изпитна сесия по образец (бакалавър / магистър), закупено от книжарницата на университета.
  • Касов бон (оригинал) за платена административна такса от  50.00 лв. за издаване на диплома за завършване на висше образование (съгл. Заповед РД – 10 – 1291 / 16.05.2016 г.) от касата на университета / кабинет 231,  II етаж/.
  •  При представяне на горните документи, инспектор учебна дейност се подписва върху заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, след което:

II.1  В сектор "Студенти" /каб. 214 - ІІ етаж /  бакалаврите подават:

 1.Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на катедрата;

2. Студентска книжка.

II.2  В „Център магистърско обучение”  /каб. 114 - І етаж/  магистрите   подават:

1. Заявление за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор учебна дейност на катедрата;

2. Студентска книжка;

3. Ксерокопие на дипломата за ОКС „Магистър“, ОКС "Бакалавър" или "Професионален бакалавър" и то само когато студентът е завършил в друго висше училище извън ИУ - Варна.  За завършилите чуждестранни висши училища: копие на дипломата, преведена на български и Удостоверение от МОН или от Комисията към Икономически университет – Варна за призната образователно-квалификационна степен.

            Обръщаме внимание, че:

  • Студенти, които подават заявление до Ректора за допускане до нови две последователни сесии на Държавен изпит, заплащат такса от 50 лева, за допускане до Държавен изпит със следващ випуск  (съгл. Заповед РД – 10 – 1291 / 16.05.2016г.).
  • Студентите, които вече са предавали плик с горепосочените документи, представят в кабинет  Н-107 само попълненото ново заявление за явяване на държавна сесия. След подписването му от инспектор учебна дейност заявлението се предава съответно в сектор "Студенти" (216 стая, ІІ етаж) или в  „Център за магистърско обучение" (114 стая, І етаж) .

            Графикът за явяване на студентите, в който ще бъде посочена датата за явяване, зала, час и други подробности, ще бъде обявен на 19 юни 2017 г. (понеделник) в новините на страницата на катедрата в интернет.

            Дипломните работи и магистърските тези в 1 екземпляр, подвързан по избор с черна твърда подвързия или спирала и с подпис на заглавната страница от научния ръководител се предават за специалности "Логистика" и "Логистичен мениджмънт" най-късно до 15 юни 2017 г. (четвъртък).

            Към дипломните работи и магистърските тези след заглавната страница следва да се подвърже и подписана от студента Декларация за оригиналност и автентичност, която може да се изтегли от тук. Заедно с дипломната работа/магистърската теза следва да се представи и електронно копие на разработката във файлов формат .doc или .docx, записано на цифров носител (CD-R или DVD).

            Моля на заглавната страница да бъде вписан и е-мейл адрес, на който ще бъде изпратена рецензията.

            Държавният изпит за студентите, които ще се дипломират чрез защита на дипломна работа/магистърска теза ще се проведе на 23.06.2017 г.

Държавният изпит за студентите, които ще се дипломират чрез явяване на комплексен държавен изпит (ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”) ще се проведе на 26.06.2017 г.

             Подробности за формата на комплексния изпит има на:

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=19592  (бакалаври, "Логистика")

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=9657 (магистри "Логистичен мениджмънт", редовно и задочно обучение)

Съгласно Заповед на Ректора на ИУ – Варна (№ РД 14-1379/26.05.2017 г.) е задължително всички студенти, подлежащи на дипломиране, да се регистрират в платформата UEBN (http://uebn.ue-varna.bg/alumni/register) – мрежа за сътрудничество с бизнеса, с профил завършили.

При подаване на документи за явяване на държавен изпит е задължително да предоставите и разпечатка на скрийншот от екрана на платформата UEBN след вход  за удостоверяване на регистрацията.

Регистрацията Ви позволява да следите ежедневно публикуваните обяви за стаж и работа, респективно да се възползвате от тях. В платформата непрекъснато се обновява и информацията за важни за професионалната Ви реализация събития, организирани от Университета и неговите партньори.

Забележка: Тези от вас, които вече имат регистрация като студенти, трябва да се регистрират и като завършили.