Престижна международна рейтингова класация U-Multirank за 2017 г.

Престижна международна рейтингова класация U-Multirank за 2017 г.

Икономически университет – Варна в престижна международна рейтингова класация на университети U-Multirank за 2017 г.

Престижната рейтинговата система U-Multirank е нова, ориентирана към потребителите, световна класация на университетите и колежите, която обхваща множество аспекти на висшето образование: научни изследвания, преподаване и учене, международна насоченост, трансфер на знания и регионална значимост. Тазгодишното четвърто издание на независимата класация, която се подкрепя от Европейския съюз, включва 1500 университета от 99 държави и проучва мнението на над 100 000 студенти. Това позволява да се демонстрира комплексното представяне на висшите училища и техният потенциал да допринасят за растеж и повече работни места.

Икономически университет – Варна се класира като институция и с отделни първични звена в престижната класация на U-Multirank за 2017 г. Университетът се нареди сред най-добрите в международното образователно пространство по показатели като: процент дипломирани бакалаври, процент дипломирани студенти за стандартен срок на обучение, стратегически партньорства и студентска мобилност.

Резултатите отразяват целенасочената и усърдна работа на всички звена в университета за повишаване на качеството на обучение, разширяване на възможностите на студентите да участват в програми за мобилност и допълнително изграждане на мрежата от академични партньори на ИУ-Варна.

Отлично е представянето на ИУ-Варна в готовия рейтинг в категория „Партньорства за приложни знания“, където е сред първите 200 университета в света като изпреварва български висши училища, напр. РУ„А. Кънчев”/226 място/ и СУ„Св.Климент Охридски”/235 място/.

Благодарение на активно поддържаните ни договорни отношения с над 140 бизнес и браншови организации както от страната, така и от чужбина, студентите се запознават с интернационалната дейност на множество организации и осъществяват практики в световни компании (и чрез специално разработената платформа UEBN).

Впечатляващ факт е, че част от катедрите в ИУ-Варна се класират в групата на най-добрите университети по отношение на интернационална ориентация на предлаганите магистърски програми. Друга част се представят отлично по отношение на академичен състав с докторски степени, оценки на студентите за полученото образование и преминати студентски стажове.

Въпреки неблагоприятните тенденции в областта на висшето образование в България, Икономически университет - Варна продължава да бъде привлекателен център за желаещите да получат международно признат и ориентиран към съвременните нужди на бизнеса образователен продукт.

Ръководството на университета благодари на всички свои студенти, които участваха в проучването, оцениха придобития си опит в учебното заведение и допринесоха високите академични резултати да получат висока международна оценка.

U-multirank