Подаване на заявления за разработване на дипломна работа

Студентите от ОКС „Бакалавър“, подаващи заявление за разработване на дипломна работа, трябва да приложат и идеен проект към заявлението.

Студентите от ОКС „Магистър“ подават само заявление.

Документите се приемат до 16.11.18г. в катедра „Маркетинг“, каб.317.

Студентите могат да разработят дипломна работа в един от трите варианта, съгласно приетите промени в подсистемата  „Проверка и оценка на знанията уменията и компетентностите на студентите“

Подраздел ІV – Механизъм за разработване и оценяване на дипломна работа

Чл.15, ал.3 Вариантите за разработване на дипломни работи са:

  1. Теоретична разработка;
  2. Разработка с теоретико-аналитично-прескриптивен характер;
  3. Разработка с практическа насоченост ( бизнес план, финансов план, маркетингов план, инвестиционен проект и др.)

Информация с одобрени заявления и научни ръководители  може да получавате от инспектор УД, катедра "Маркетинг", след 23.11.2018г.

Списъците с одобрени заявления и научни ръководители ще бъдат публикувани на 30.11.2018г. в сайта на университета, катедра „Маркетинг“, секция – новини.

Заявление

Идеен проект - спец. "Маркетинг"

Идеен проект - спец. "Международен бизнес"

Application form