Проект "Студентски практики" - Фаза 1

Проект "Студентски практики" - Фаза 1

Студентски практики


Уважаеми партньори по проект "Студентски практики" - Фаза 1,
Уведомяваме ви, че поради достигнат лимит на индикативния брой практики по проекта,
Икономически университет – Варна

ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМАНЕТО НА ДОГОВОРИ
НА СТУДЕНТИ, МЕНТОРИ И ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ


За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 астрономически часа. След приключването на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв. Всеки ментор, който в реална работна среда обучава студенти, при успешно приключило практическо обучение получава възнаграждение при ставка в размер на 12.74 лв. на час като се признават 10 часа за един практикант, т.е. по 127.40 лв.

Подписаните договори могат да се получат обратно (при условията, по които са предадени) всеки понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се изготвя  след:

  1. успешно приключено практическо обучение
  2. получена стипендия от студента
  3. изпращане на заявка за издаване на имейл: markova@ue-varna.bg

Удостоверение се получава две седмици след изпращане на заявката в дните понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се получава от студента само срещу представен личен документ.


ИнформацияВажна информация за студенти, ментори и обучаващи организации (работодатели)


ИнформацияЗа консултации и сигнали от студенти

Уважаеми студенти,

Очакваме ви по електронна поща, телефон или на място в офисите на функционалните експерти (посочени са в линка Лица за контакт в ИУ-Варна по проект „Студентски практики – Фаза 1”) за консултации, въпроси, жалби, препоръки, сигнали за неверни данни или за некоректно отношение.Екип по проект "Студентски практики - Фаза 1"
Икономически университет – Варна

Последна актуализация: 23 май 2018 г.
 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" – фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------