Проект "Студентски практики" - Фаза 1

Проект "Студентски практики" - Фаза 1

Студентски практики


Уважаеми партньори по проект "Студентски практики" - Фаза 1,
Уведомяваме ви, че поради достигнат лимит на индикативния брой практики по проекта,
Икономически университет – Варна

ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМАНЕТО НА ДОГОВОРИ
НА СТУДЕНТИ, МЕНТОРИ И ОБУЧАВАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ


Уважаеми студенти на Икономически университет – Варна,

Във връзка с Договор № Д03-139/13.06.2016 г., подписан между Министерство на образованието и науката и Икономически университет – Варна, за партньорство по проект BG05M2ОP001-2.002-0001 "Студентски практики – Фаза 1", финансиран по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, Ви уведомяваме, че имате възможност да участвате в проекта. За успешно приключило се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 астрономически часа. След приключването на практиката на студента се изплаща стипендия в размер на 480 лв. Всеки ментор, който в реална работна среда обучава студенти, при успешно приключило практическо обучение получава възнаграждение при ставка в размер на 12.74 лв. на час като се признават 10 часа за един практикант, т.е. по 127.40 лв.

Внимание  Студентът, обучаващата организация и менторът предават подписан от тях договор в три екземпляра,  с показване на лични документи, съобразно график за предаване на договори.

Подписаните договори могат да се получат обратно (при условията, по които са предадени) всеки понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се изготвя  след:

  1. успешно приключено практическо обучение
  2. получена стипендия от студента
  3. изпращане на заявка за издаване на имейл: markova@ue-varna.bg

Удостоверение се получава две седмици след изпращане на заявката в дните понеделник и сряда от 13:00 до 14:00 ч. в кабинет 210.

Удостоверение за завършена практика се получава от студента само срещу представен личен документ.


ИнформацияВажна информация за студенти, ментори и обучаващи организации (работодатели)


ИнформацияЗа консултации и сигнали от студенти

Уважаеми студенти,

Очакваме ви по електронна поща, телефон или на място в офисите на функционалните експерти (посочени са в линка Лица за контакт в ИУ-Варна по проект „Студентски практики – Фаза 1”) за консултации, въпроси, жалби, препоръки, сигнали за неверни данни или за некоректно отношение.Екип по проект "Студентски практики - Фаза 1"
Икономически университет – Варна

Последна актуализация: 23 май 2018 г.
 

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект BG05M2OP001-2.002-0001 "Студентски практики" – фаза I, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

----------------------------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------------------------