Заключителната пресконференция по проект BG051PO001-3.1.07-0058

За нас е удоволствие да Ви поканим на заключителната пресконференция по проект BG051PO001-3.1.07-0058 „Бизнес моделиране на учебните планове и програми в професионално направление 3.8 Икономика на Икономически университет - Варна”, която ще се проведе на 23.02.2015 г., (понеделник), от 10.30 часа, в Конферентна зала на ИУ - Варна.

Плакат

Покана