За нас

Център за Чужди Езици (ЦЧЕ) е създаден с Решение на Академичния съвет от 19.12.2013 год. с цел предоставяне на разнообразие от качествени  услуги за възрастни обучаеми в университетска среда и на университетско ниво, свързани с използването на чужди езици.

 • ЦЧЕ се създава като обслужващо звено в организационната структура на ИУ - Варна, има относителна организационна и финансова самостоятелност и е под пряк контрол на Ректора на ИУ - Варна.
 • Дългосрочните цели и приоритети в работата на ЦЧЕ се определят от Академичния съвет на ИУ - Варна.
 • ЦЧЕ осъществява своята дейност в съответствие със Закона за висшето образование, Правилника за дейността на Икономически Университет - Варна, Системата за оценяване и поддържане на качеството в ИУ - Варна и други нормативни актове.
 • ЦЧЕ функционира на територията на ИУ - Варна, използва неговата материална база, комуникационна инфраструктура и предоставено от Университета IT и офис-оборудване.

ЦЧЕ изпълнява следните основни задачи:

 1. Проучва необходимостта, организира и предоставя услуги на студенти и други групи обучаеми в областта на чуждите езици.
 2. Осъществява обучение по разговорен, бизнес или специализиран език, преводачески и консултантски услуги.
 3. Организира предлагането на курсове по езици, които не се предлагат в учебните програми на студентите.
 4. Осъществява специализирана подготовка за зрелостен изпит по чужд език,  както и за международни сертификати – ТОЕФЛ, ИЕЛТЦ, Пиърсън, Кеймбридж и т.н.
 5. Провежда изпити на кандидати за установяване на езиково ниво, самостоятелно или съвместно с търговски камари и сертифицирани международни институти,  и издава съответен документ.
 6. Мотивира и активизира потенциала от преподаватели и студенти за разработване на съвместни проекти с корпоративни клиенти за предоставяне специализирани обучителни услуги на чужд език.
 7. Формира екипи за разработване на интердисциплинарни курсове на чужд език, обучение в "софт скилс", презентационни и комуникационни умения на чужд език, придобиване на културологични познания, съобразно изискванията на клиентите.
 8. Установява партньорски отношения с аналогични структури от страната и чужбина и формира екипи за реализация на местни, национални и международни проекти.
 9. Насърчава създаването и използването на нови форми на обучение, като електронни платформи, смесено обучение, интерактивно, дистанционно и т.н., с цел разширяване кръга от потребители.
 10. Създава условия за работа на студенти под формата на временна заетост.