Квалификационна характеристика

Специалност "Управление на проекти"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление  "Икономика"
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 1 год. (СС, СНУ) / 1,5 год. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по „Управление на проекти“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с управлението на проекти. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  - адаптиране на бизнес организациите към факторите от обкръжаващата среда чрез реализация на проекти;
  - въздействие на бизнес организациите върху микрообкръжението чрез проектите;
  - анализ на силните и слабите страни на конкретна организация и планиране на  ефективни проектни идеи за реализация на конкуретни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на стратегии за промяна на организациите чрез:
  - оценяване, избор и реализация на адекватни проектни идеи;
  - планиране и реализация на проекти  от бизнес организациите;
  - управление на заинтересованите страни от реализациятана проекти на организациите
  - управление на обхвата, графика и бюджета на проектите на организациите;
  - управление на човешките ресурси  на екипа за управление на проекта;
  - управление на изпълнителите на дейностите по проекта.
  - управление на риска и финансирането на проектите.

III. Обучение по специалност „Управление на проекти“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: икономикса, количествени методи, мениджмънта и маркетинга, въведение във финансите и теория на счетоводството.

Второто направление включва специални дисциплини за студенти от СНУ, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на управление на проекти като: предприемачество, управление на инвестициите и иновациите и планиране и анализ на предприятието.

Третото направление обхваща специализиращи дисциплини за развиване на професионални бизнес компетенции като: основи на  управлението на проекти, европейски и национални програми и фондове, устройство на територията и инвестиционен процес, управление на ресурсите и проектно бюджетиране, договори и обществени поръчки и  оценяване на активи. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини:  риск мениджмънт, софтуер за управление на проекти, мониторинг и одит на проекти.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации при управление на поректи по задание от бизнес организации, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други.

Студентите изучават практически аспекти на управлението на проекти  под формата на посещения на място в  бизнес организациите.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 2 семестъра за  студенти от СС и СНУ  и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Управление на проекти” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в бизнес организации  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация – министерства, областни и общински администрации и неправителствени организации;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на организациите  за управлението на проекти; (5) намират ефективни решения за планиране и реализация на проекти (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики при управлението на проекти.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата управлението на проекти на следните позиции: ръководител  проект в  предприятие; ръководител проект в публична администрация и неправителствена оргаризация; мениджър проекти; мениджър инвестиционини проекти; експерт или консултант по програми и проекти в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др. (за инвестиционни проекти; за публично-частни проекти; за  провеждане на търгове и конкурси за избор на изпълнител на дейности по проекти и др.); сътрудник по управление на европейски програми и проекти в предприятие, държавни и общински органи и др.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Управление на проекти“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на управлението на проекти с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.