70 години катедра и специалност "Стокознание" - указания за участниците

Доклад

Докладите се изготвят на български или английски език според шаблон. Резюметата задължително се представят на английски език. Максималният обем на докладите не трябва да надвишава 8 страници в шаблона. Докладите трябва да са написани в съответствие с изискванията и макетния файл, който може да изтеглите от тук.

Резюме

Резюмето трябва да е написано на Английски език, 1500 – 1800 символа (максимум една страница) без празните места, шрифт Times New Roman, с полета 2,5 см от всички страни. Заглавието следва да е написано с дебели букви, всяка дума да започва с главна буква, размер 14 точки и центрирано. След заглавието трябва да се остави празно място от два реда. Авторите следва да са изброени след това, с дебели букви, размер 14 точки и центрирани, последвани от един празен ред. Отдолу следва да са написани данните на авторите (имейл адрес, институция, град, държава) с наклонен шрифт, размер 12 точки, центрирани, последвани от два празни реда. Основният текст трябва да е написан на Times New Roman, размер 12 точки. След един празен ред трябва да следват от 3 до 5 ключови думи,  написани в размер 10 и подравнени отляво.

Библиография

Библиографските източници трябва да са в съответствие с Харвардската система за цитиране. Можете да свалите изискванията от тук 

Представяне на докладите по време на конференцията

Време за представяне на докладите по дискусионни секции – до 5 минути.

Препоръчително е докладите да се представят чрез електронен постер по шаблон (размер/формат).

Указания за постер 

Шаблон на постер