Публична покана 14

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: ”Абонамент на български, руски и чуждестраннипериодични издания за 2016г. за Университетската библиотека на Икономически университет – Варна“, обявена с публична покана РД 21-1657/06.11.2015 г. и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 10.11.2015 г. до 18.11.2015 г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9047417.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 18 ноември 2015 г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 09.11.2015 г.

      4. Протокол
      5. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП

Дата на публикуване: 23.11.2015 г.

       6. Договор
       7. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 01.12.2015 г.

        8. Допълнително споразумение

Дата на публикуване: 04.04.2016 г.

        9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  19.04.2016 г.