Публична покана 12

ДОКУМЕНТАЦИЯ за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП от Икономически университет – Варна с предмет: Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт gsm, допълнителни услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет – Варна.” обявена с публична покана РД-21-1475/05.10.2015г.  и публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 06.10.2015г. до 14.10.2015г.

Поканата е публикувана на Портала за обществени поръчки с уникален код – 9046496.


КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 14 октомври 2015г.

  1. Публична покана
  2. Документация
  3. Техническа спецификация
  4. Методика
  5. Приложения DOC формат)

Дата на публикуване: 05.10.2015 г.

      6. Отговор на писмено искане

Дата на публикуване: 08.10.2015 г.

      7. Протокол

Дата на публикуване: 20.10.2015 г.

      8. Договор

Дата на публикуване: 13.11.2015 г.

      9. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  10.12.2015 г.

    10. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  28.01.2016 г.

     11. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  01.02.2016 г.

     12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  09.03.2016 г.

     13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  07.04.2016 г.

      14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП /основание &18 от Преходни и Заключителни разпоредби на нов ЗОП в сила от 15.04.2016г./

Дата на публикуване:  11.05.2016 г.