Обществена поръчка 4

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: “Изработка на уеб-базирана платформа за управление и достъп до дигиталния архивен фонд на Университетската библиотека на Икономически университет - Варна“ по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна, като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България", договор № 24-10-М2-6/24.04.2015 г., мярка 2 "Документиране на културната история", програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансиран със средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., публикувана в Портала за обществени поръчки с решение РД-14-2933 от 01.09.2015 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 01 октомври 2015 г.

  1. Решение
  2. Обявление
  3. Документация
  4. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 03.09.2015 г.

      5. Разяснение по реда на чл.29, ал.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 11.09.2015 г.

      6. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти

Дата на пулбикуване: 23.10.2015 г.

      7. Протоколи
      8. Решение

Дата на пулбикуване: 02.11.2015 г.

      9. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП

Дата на публикуване:  10.12.2015 г.

     10. Договор
     11. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 16.12.2015 г.

      12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  28.01.2016 г.

       13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
       14. Гаранции по реда на чл.63, ал.1 от ЗОП
       15. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  07.04.2016 г.