Обществена поръчка 3

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на различни видове мебелировка и оборудване по спецификация за нуждите на Икономически университет - Варна" по код съгласно Общия терминологичен речник (CPV) - 39150000, публикувана в Портала за обществени поръчки с решение РД-14-2824 от 25.08.2015 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 24 септември 2015 г.

  1. Решение
  2. Обявление
  3. Документация
  4. Техническа спецификация
  5. Скици "Кабинет Ректор"
  6. Скици "Приемна Ректор"
  7. Скици "Заседателна зала"
  8. Приложения, (в DOC формат)

Дата на публикуване: 26.08.2015 г.

       9. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти

Дата на публикуване: 25.09.2015 г.

       10. Протоколи
       11. Решение

Дата на публикуване:  30.09.2015 г.

       12. Договор
       13. Гаранции по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване:  16.10.2015 г.

       14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28.10.2015 г.

       15. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване: 18.12.2015 г.

       16. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП
       17. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Дата на публикуване: 07.01.2016 г.

        18. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  15.01.2016 г.