Обществена поръчка 2

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: “Доставка на оборудване за нуждите на дигитализационен център към Университетска библиотека на Икономически университет - Варна“ по проект "Дигитализация и опазване на документалната история на ИУ – Варна, като част от културно-историческото наследство на академичната общност в България", договор № 24-10-М2-6/24.04.2015 г., мярка 2 "Документиране на културната история", програма БГ 08 "Културно наследство и съвременни изкуства", финансиран със средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., публикувана в Портала за обществени поръчки с решение РД-14-2820 от 24.08.2015 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.00 часа на 23 септември 2015 г.

  1. Решение
  2. Обявление
  3. Документация
  4. Приложения, (в DOC формат)

Дата на публикуване: 26.08.2015 г.

      5. Решение за промяна

Дата на публикуване: 31.08.2015 г. 

      6. Разяснение по реда на чл.29, ал.2 от ЗОП

Дата на публикуване: 14.09.2015 г. 

      7. Уведомително писмо за отваряне на ценови оферти

Дата на публикуване: 28.09.2015 г. 

      8. Протоколи
      9. Решение

Дата на публикуване:  05.10.2015 г.

   10. Гаранция по реда на чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП

Дата на публикуване:  17.11.2015 г.

    11. Договор

Дата на публикуване:  19.11.2015 г.

    12. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  18.12.2015 г.

     13. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП

Дата на публикуване:  28.01.2016 г.

      14. Информация по реда на чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП
      15. Информация за изпълнение на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване:  01.04.2016 г.